PERSONDATAPOLITIK

Zoologisk Haves (ZOO) formål 

ZOO er en af Danmarks førende kulturinstitutioner. ZOOs formål er at øge forståelsen af og interessen for dyreliv og natur gennem oplevelser, der formidles på en vedkommende, aktiverende og underholdende måde. ZOO er også et førende informationscenter mht. dyr, herunder eksotiske dyr og bevarelsen af deres levesteder i naturen. For at ZOO kan leve op til sit formål og optimere din oplevelse, såvel i forbindelse med besøg i ZOO som ved brug af ZOOs digitale løsninger og tilbud, indsamler og behandler vi personoplysninger om vores gæster og brugere. 

 

 

ZOO respekterer dit privatliv 

ZOO behandler ikke oplysninger om gæster, mfl., der ikke er beskrevet i denne persondatapolitik. ZOO indsamler som udgangspunkt kun oplysninger, som du selv afgiver til ZOO og/eller ved at du benytter ZOOs digitale tilbud og øvrige tjenester. Hvis ZOO måtte indsamle oplysninger fra andre kilder, overholder ZOO gældende orienteringskrav. ZOO indsamler ikke følsomme oplysninger om f.eks. race eller etnicitet, politisk, religiøs, seksuel eller filosofisk overbevisning, men gør opmærksom på, at hvis du selv via sociale medier eller på anden måde afgiver sådanne oplysninger, kan ZOO på denne måde have sådanne offentliggjorte personoplysninger i sine systemer. 

 

 

ZOO er dataansvarlig og kontaktinformation 

Som dataansvarlig foretager ZOO al behandling af personoplysninger efter gældende lovgivning. ZOO stiller også på dette område høje krav til efterlevelse af etiske normer og lægger vægt på, at du er tryg ved at bruge vores digitale tjenester og generelt i din kontakt med ZOO. Derfor har vi udarbejdet denne politik, som du opfordres til at læse. Al henvendelse om ZOOs behandling af personoplysninger kan ske til: persondata@ZOO.dk. 

 

 

Persondatalovgivningen 

Ifølge Forordning 2016/679, EU-Databeskyttelsesforordningen og den danske tillægslov, (tilsammen Persondatalovgivningen) har du ret til at blive informeret om ZOOs behandling af dine personoplysninger. Med denne politik ønsker ZOO derfor at give dig relevante informationer om ZOOs behandling af personoplysninger og om de vilkår og betingelser, der gælder i relation til dine personoplysninger. Du kan søge yderligere information om lovgivningen på https://www.datatilsynet.dk/. ZOO opdaterer og ændrer løbende persondatapolitikken, så den til enhver tid er tilpasset lovgivningen og den teknologiske udvikling. Ved væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på ZOO.dk. Datoen for seneste opdatering af persondatapolitik er den 15. maj 2018. 

 

 

Hvad er personoplysninger/persondata 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Kort sagt er det alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan være navn, adresse, alder/fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, produktkøb, brug af betalingsfunktion, interesser og interaktion med ZOO, herunder gæsters/ årskortholderes foretrukne brug af ZOO og ZOO-aktiviteter. (I det følgende benævnes personoplysninger ”Oplysninger”). 

 

 

Overordnet om formålet med behandlingen og ZOOs behandlingsgrundlag 

ZOOs overordnede formål med behandlingen af de Oplysninger, vi indsamler er for at kunne drive ZOO i overensstemmelse med ZOOs vedtægtsmæssige formål, foretage markedsføring af ZOO og for at gøre din oplevelse så god som mulig, når du besøger ZOO. Dette uanset om det sker som et besøg i ZOO eller digitalt via www.ZOO.dk, via sociale medier eller anden form for interaktion med ZOO. 

ZOO behandler kun dine Oplysninger, hvis det er tilladt. ZOO behandlingsgrundlag er primært til opfyldelse af den aftale, der indgås ved køb af årskort eller andre ydelser. Portrætfotos behandler ZOO på grundlag af samtykke. Det samme gælder fremsendelse af markedsføringsmateriale, medmindre det lovlig kan ske på andet grundlag. Herudover behandles personoplysninger på grundlag af ZOOs legitime interesse i at foretage markedsføring, til udvikle eksisterende og nye services/produkter, som led i ZOOs drift og administration, herunder for at gennemføre kontroller og til forebyggelse af snyd, til analyse og statistik, for at kunne gøre retskrav gældende samt hvor lovgivningen i øvrigt tillader behandling. 

 

Børn 

ZOO indsamler ikke bevidst Oplysninger fra børn under 13 år. Hvis ZOO bliver opmærksom på, at ZOO behandler Oplysninger fra et barn under 13 år, uden forældres eller værges samtykke, vil ZOO gøre alt for at slette Oplysningerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 13 år har givet os Oplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte ZOO. 

 

ZOO indsamler Oplysninger på følgende måde: 

 

 • Når du accepterer brug af cookies (1). ZOO benytter tredjeparts.
 • Når du på anden måde selv afgiver dine Oplysninger til ZOO, i forbindelse med aftaleindgåelse og gennem samtykke, f.eks.: 
  • Ved online handel, herunder køb af billetter og gennemførsel af transaktioner i øvrigt. 
  • Når du bestiller arrangementer, kurser, events, rejser, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller øvrige udbud af oplevelser. 
  • I forbindelse med sponsorater, donationer og testamenter til fordel for ZOO. 
  • Ved deltagelse i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser. 

 

 • Når du bruger vores services og tjenester eller på anden måde interagerer digitalt som fysisk med ZOO, vil du som ofte give Oplysninger i form af navn, køn, adresse, e-mailadresse, økonomiske informationer, interesser samt øvrige informationer, som er nødvendige for, at ZOO kan tilbyde og gennemføre vores udbud af oplevelser og services og aftaler, f.eks.
   
  • Ved brug af dit ZOO årskort. 
  • Under personlig eller telefonisk kontakt.
  • Ved at du browser på ZOO.dk. 

 

 • Når du benytter sociale medier som Facebook, Linkedin, Instagram og Twitter, hvor du aktivt henviser til en enhed under ZOO, f.eks. ved brug af Like, Share, Tag, mv. eller brug af hashtags, skriver kommentarer til ZOO artikler, videoklip, mv., følger ZOOs profiler på sociale medier eller på anden måde kommunikerer via de sociale medier. 

 

ZOO bruger og behandler de Oplysninger, vi indsamler til følgende delformål: 

 

 • Behandling og opfyldelse af dit køb og levering af oplevelser, events, produkter eller services. 
 • Opfyldelse af dit ønske om oplevelser, events, levering af produkter eller services. 
 • Forbedring af ZOO og ZOOs tilbud, herunder af oplevelser, events, produkter og services. 
 • Tilpasning og målretning af ZOOs og vores samarbejdspartners kommunikation og markedsføring til dig i det omfang lovgivningen i øvrigt tillader det. 
 • Administration af årskort, i forbindelse med sponsorater, gaver og medlemskab samt udvikling af din relation til ZOO, herunder aftaler om sponsorater og donationer. 
 • Indgåelse af aftaler i øvrigt. 
 • Opfyldelse af lovkrav og juridiske forpligtelser generelt samt i forhold, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt og lovgivningen hjemler det. 
 • Statistisk analyse (2), trafikmåling, adfærdsbaseret målretning af markedsføring, forbedring af teknisk funktionalitet, herunder ved indsamling af tekniske oplysninger om din computer, indstillinger, browser, mv. ZOO bruger Google Analytics, sehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Oplysningerne behandles indenfor de beskrevne formål og formål, der ikke er uforenelige hermed. Oplysninger videregives kun udenfor ZOOs organisation, hvis det er tilladt, f.eks. til samarbejdspartnere, fordi du har givet dit samtykke eller hvis det er muligt efter gældende lovgivning, f.eks. hvis ZOO har et sagligt behov og en legitim interesse heri. Det kan også være for at opfylde en aftale, af hensyn til en juridisk forpligtelse i øvrigt eller opfylde lovkrav. 

   

 

Betaling og lagring af Oplysninger om køb og bestillinger 

Betaling sker gennem professionelle aktører, pt. Bambora. Overførsler af kontooplysninger sker med kryptering, som giver en høj grad af sikkerhed. Kontooplysningerne lagres ikke hos ZOO i læsbar form, men sendes direkte til betalingssystemerne. Oplysningerne om selve købet og bestillingerne opbevares af ZOO til eventuel senere brug, så længe som Oplysningerne har relevans, jf. afsnittet om opbevaring og brug nedenfor. 

 

 

Samarbejdspartnere, herunder ZOOs brug af databehandlere 

ZOO kan give dine Oplysninger til ZOOs rådgivere, domstole og offentlig myndigheder, til udvalgte og betroede samarbejdspartnere, f. eks for at gennemføre kreditkortbetalinger og for at kunne levere produkter og services til dig, herunder til databehandlere, der arbejder efter en skriftlig databehandleraftale og under ZOOs instruks. Databehandlere kan ikke benytte dine Oplysninger til andre formål end til levering af services til ZOO. Databehandlere og andre leverandører har påtaget sig tavshedspligt og pligt til at overholde Persondatalovgivningen. Hvis databehandlere er hjemmehørende udenfor EU/EØS, påser ZOO at der træffes fornødne foranstaltninger for at sikre et tilstrækkelig beskyttelsesniveau. 

 

 

Sikkerhed i ZOO 

ZOO opfylder sin forpligtelse til at beskytte dine Oplysninger gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger. ZOO arbejder for at sikre sig mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller uretmæssig eksponering af ZOOs og dine Oplysninger. Kun det nødvendige antal personer i ZOO med et sagligt arbejdsmæssigt behov har adgang til dine Oplysninger. ZOO har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder både instrukser og foranstaltninger for at beskytte dine Oplysninger. 

 

ZOO tager alle rimelige forholdsregler for at undgå, at www.ZOO.dkindeholder virus og lign. ZOO kan dog ikke garantere, at www.ZOO.dk til enhver tid er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler, at du beskytter dig selv og dine Oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logge ud af dine konti, installere antivirus software og løbende opdaterer software og apps. Også ved dataoverførsler arbejder ZOO med sikkerhed for øje, men en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler, kan dog ikke garanteres, hvorfor ethvert ansvar for tab fraskrives. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til Oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk. 

 

 

Brud på sikkerhed 

ZOO kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i ZOOs systemer eller andre driftsforstyrrelser, som ZOO ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine Oplysninger på eget ansvar, men som angivet gør vi alt for at have et robust sikkerhedsniveau. Hvis uvedkommende skulle få adgang til dine Oplysninger, vil ZOO straks påbegynde afhjælpning af situationen og opfylde Persondatalovgivningens informationspligt. 

 

 

Videoovervågning 

ZOO bruger videoovervågning. Det foretages med henblik på at sikre tryghed for vores gæster, medarbejdere, forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang hos sikkerhedspersonale. Der skiltes i ZOO med at der foretages videoovervågning. 

 

 

Sletning af Oplysninger 

ZOO sletter dine Oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine Oplysninger, respektive til dermed ikke uforenelige formål. Oplysninger opbevares som hovedregel i minimum 5 år fra køb eller anden interaktion med ZOO og i henhold til bogføringsloven, og anden lovgivning. ZOO kan afvente sletning, hvis lovgivningen giver mulighed herfor eller kræver det. 

 

 

Dine rettigheder 

Hos ZOO kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke Oplysninger vi har behandlet om dig, tilgængelig information om hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe ZOO opbevarer dine Oplysninger, og hvem, der modtager Oplysningerne om dig, i det omfang vi videregiver Oplysninger indenfor eller udenfor Danmarks grænser. Adgangen til indsigt kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller anden lovgivning. 

 

Hvis dine Oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Da ZOOs service er afhængig af, at dine Oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer. Se under afsnittet "kontakt ZOO", nedenfor. 

 

De samtykker du afgiver, sker på frivillig basis. Fortryder du, har du nem mulighed for med virkning for fremtiden at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, f.eks. kan du afmelde nyhedsmails og ZOONYT. Du skal dog være opmærksom, at ZOO muligvis kan behandle Oplysninger på andet juridisk grundlag end samtykke, f.eks. efter den såkaldte interesseafvejningsregel. 

 

Klageadgang 

Du har klageadgang over ZOOs behandling af dine Oplysninger. Klage skal indgives til Datatilsynet,www.datatilsynet.dk, men ZOO vil sætte stor pris på, at du kontakter os forinden med henblik på at finde en løsning. ZOO har kun et ønske om tilfredse gæster og årskortholdere. Det er nemlig også en yderst vigtig del af ZOOs formål. Tak fordi du tog dig tid til at læse vores persondatapolitik. 

 

Kontakt ZOO 

Hvis du vil have mere information, benytte din indsigtsret, ændre eller slette dine Oplysninger, er du velkommen til at kontakte ZOO. Du kan enten skrive til os på adressen ZOO, Roskildevej 38 DK 2000 Frederiksberg eller kontakte os på persondata@ZOO.dk. 

 

(1) Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om vores cookie regler her 

Gode råd om cookies:http://minecookies.org/fravalg

  

(2) Ved statistisk analyse vil oplysningerne typisk være anonymiserede og dermed ikke være personoplysninger. 

 

Samtykkerklæring

ZOOs nyhedsbrev

I ZOOs nyhedsbrev informerer vi dig om aktiviteter og begivenheder i ZOO, nyheder om arbejdet for dyrene i Haven og ude i verden samt tilbud. Vi oplyser derudover om fordele relateret til dit medlemskab, såfremt du har et Zookort. Du vil kun blive kontaktet direkte af ZOO og aldrig direkte fra samarbejdspartnere. Vi udsender som udgangspunkt 1-2 nyhedsbreve om ugen.  

Tilmelding forudsætter at du giver samtykke til, at ZOO kan sende dig nyhedsbreve samt tilbud, reklamer og oplysninger om arrangementer via e-mail. Tilbud, reklamer og oplysninger om arrangementer kan angå alle de produkter og ydelser som ZOO og ZOOs sponsorer og samarbejdspartnere udbyder.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde modtagelsen af nyhedsbrevet. Det gør du ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

 

Brug af dine personoplysninger

For at kunne sende nyhedsbreve, tilbud og oplysninger om arrangementer til dig via e-mail indsamler og behandler ZOO dine personoplysninger, herunder om dit navn, din e-mail adresse, din alder, dit årskortnummer samt oplysninger om dine køb og besøg i ZOO og på ZOOs digitale platforme. Oplysningerne bruges tillige af ZOO for at forfølge en legitim interesse i at tilpasse, hvilke nyheder, tilbud og oplysninger ZOO sender til dig, samt for at forbedre oplevelserne i ZOO og ZOOs service. ZOO giver ikke tredjeparter ret til at anvende oplysningerne til egne formål.

Oplysningerne opbevares jf. retningslinjerne i Persondatapolitikken.

 

Sponsorer og samarbejdspartnere

ZOO samarbejder med sponsorer og samarbejdspartnere, som ZOO sender tilbud og oplysninger om arrangementer på vegne af.

ZOO tager forbehold for at tilføje og fjerne sponsorer og samarbejdspartnere fra listen.