ramme

Avl og genudsætning af grøn pragttorbist

ramme

Mangel på gamle veterantræer i de danske skove truer den grønne pragttorbist, og siden 2016 har ZOO derfor arbejdet med at sikre den sidste kendte bestand i Danmark. Læs mere om projektet her.

 

I Danmark er der mangel på gamle træer med forrådnede hulrum, der er vigtige levesteder for mange danske arter. En af disse arter er Grøn pragttorbist, som er en såkaldt saproxylisk art. Det betyder, at på et tidspunkt i dens liv er afhængig af tilstedeværelsen af råddent træ til dens udvikling, og nok hovedsageligt pga. mangel på egnede levesteder er populationen i Danmark regnet for at være meget lille og sårbar. På den danske rødliste er arten klassificeret som kritisk truet. Der findes nu kun én kendt bestand i Danmark, i skovområdet syd for Allindelille i Ringsted Kommune.

ZOO har siden 2016 lavet opdræt af Grøn pragttorbist fra området med genudsætning til formål. Projektet indebærer derudover sikring og udvidelse af egnede leveområder og fødeemner, overvågning af den vilde bestand samt forskellige forskningsrelaterede aktiviteter. For at kunne fremme bestanden har vi nemlig brug for viden om artens levevis, så vi kan målrette vores indsats mod dens sidste naturlige levesteder.

Som en vigtig del af projektet skal de enkelte aktive yngletræer lokaliseres og beskyttes. Derfor udpeges der såkaldte reservattræer. Det er træer, der anses som mulige ynglesteder, samt træer, hvis beskaffenhed gør, at de over de næste 5-20 år kan udvikle sig til egnede levesteder for Grøn pragttorbist. Når et træ bliver udpeget, får det påsat et emblem, der fortæller om træets status som reservattræ for Grøn pragttorbist. Ved beskyttelse af disse træer sikres både nuværende og kommende levesteder dermed for arten.

Da der anses at være meget få aktive yngletræer for arten, vil en lang række egnede træer løbende blive veteraniseret. Veteranisering er et fysisk indgreb, der udføres med motorsav, og som speeder træets naturlige ældningsproces op. Indgrebet danner grundlag for, at svampe, insekter og andre dyr kan skabe hulheder og vedkamre, som bl.a. Grøn pragttorbist har brug for. Træet dør ikke som konsekvens af indgrebet, men dele af træet vil svækkes, og over en årrække vil træet derfor kunne fungere som ynglested for arten og andre organismer.

Selve det fysiske indgreb tager ikke lang tid, men den naturlige forrådnelsesproces i træet, som Grøn pragttorbist kræver, kan tage 10-20 år. Der er derfor også brug for en kortsigtet løsning på problemet med de manglende yngletræer. I artens udbredelsesområdet er der derfor ophængt redekasser, som efterligner billelarvens naturlige levested. Det er i disse kasser, at laverne, som er avlet i ZOO, vil blive genudsat, og dermed vil kasserne fungere som midlertidige levesteder for arten, inden de veteraniserede træer har opnået samme kvalitet som de naturlige veterantræer. Det er håbet, at både reservattræerne, redekasserne samt de veteraniserede træer også kan skabe levesteder for mange andre arter med lignende livsbetingelser.

Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Den Danske Naturfond og er et samarbejde mellem ZOO København, Naturstyrelsen Midtsjælland, Danmarks Naturfond, Vesterskoven I/S, Ringsted Kommune samt flere lokale lodsejere.

ramme