o

FORLØB TIL 0. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 0. klasse nedenfor.

Dyregrupper (insekter og pattedyr)

I dette forløb skal eleverne lære, hvilke træk der kendetegner forskellige dyregrupper. Forløbet har fokus på dyr fra den danske natur, og eleverne skal lære fællestræk for grupperne insekter og pattedyr. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser, når de undersøger dyrene, og derved når frem til, hvad der kendetegner en dyregruppe.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed og Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At dyr inddeles i grupper, som hver har en række fælles træk. 
 • At pattedyr har følgende fællestræk: pels, patter, føder levende unger
 • At insekter har følgende fællestræk: ydre skelet, 6 ben, lægger æg
 • Evt. At nogle insekter går fra æg til puppe til voksenstadie – fuldstændig forvandling
 • Evt. At nogle insekter går fra æg til nymfe til voksenstadie – ufuldstændig forvandling

Forberedelse

Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download arbejdsarket og lærervejledningen, så er I godt i gang!

Download arbejdsark

Download lærervejledning

 

Nøgleord
Fællestræk, pels, patter, føder levende unger, ydre skelet, 6 ben, lægger æg

 

 

Dyrene og årets gang i Danmark

Dyrene i den danske natur skal være tilpasset til alle fire årstider. I dette forløb skal eleverne lære, hvordan forskellige danske dyr overlever om vinteren, og hvad de bruger tiden på resten af året. Forløbet kommer omkring dyr fra forskellige dyregrupper, og der relateres til, hvad vi som mennesker gør, for at ´overleve´ om vinteren.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Årets gang, Dyr og planter, Bæredygtighed, Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At dyrene i Danmark er tilpasset til alle fire årstider.
 • At dyrene har forskellige strategier til at overleve om vinteren.
 • At nogle dyr får vinterpels.
 • At nogle fugle flyver væk fra Danmark til varmere lande.
 • At nogle dyr går i vinterhi.
 • At nogle dyr samler forråd.

Forberedelse

Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download arbejdsarket og lærervejledningen, så er I godt i gang!

Download arbejdsark

Download lærervejledning

 

Nøgleord

Samler forråd, går i vinterhi, flyver sydpå om vinteren, vinterpels

Sanser

Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder til at sanse deres omverden, og i dette forløb skal eleverne lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser.

Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan få viden om, hvilke sanser dyrene bruger, og hvordan deres sanser er en tilpasning til deres levested. Dyrene sanser relateres og sammenlignes desuden med menneskets.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: natur/teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: Max. 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleentré til Zoo

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed og Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr har mange af de samme sanser.
 • At dyr ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger, f.eks. er store ører gode til at lytte med.
 • At den vandrende pind bruger føle- og smagssansen mest.
 • At musen bruger høresansen meget.
 • At skildpadder bruger synssansen mest

Forslag til forberedelse på Skolen

Arbejd med sanser. Tag udgangspunkt i menneskets sanser. Lad eleverne vælge en sans og få dem til at finde så mange dyr som muligt som bruger denne sans mest.

Forbered eleverne på, at de skal i Zoologisk Have og have undervisning. Vores ´Zooskole´ er anderledes i forhold til deres, da vi har en masse levende dyr i lokalet, som vi i undervisningen skal kigge nærmere på.

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo
Foreslå klassen at observere dyrene i haven med henblik på at se, hvilke sanser de bruger mest.

 

Nøgleord

Sanser, tilpasning, overlevelse, flok, lever alene.

Pasning af Zoodyr

Undervisningsoplægget "Pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt.
Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 

Målgruppe: 0.-2.klasse
Fag: Natur/teknologi
Varighed: 3,5 time, kl.8-11.30
Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)
Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.
Pris: 1000 kr. + skoleentré til Zoo, Husk at havde EAN (evt. Bruger-ID) eller CVR nummer klar ved booking

Oplægget udbydes
Skoleåret 2016/2017:

Uge 49-50
Uge 01-02
Uge 07-08
Uge 24-25

 

For oplæg i skoleåret 2017/2018 skriv da til lob@zoo.dk 

Forberedelse
Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Læringsmål

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • Zoo som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.


Nøgleord

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

 

 

Tegn i Zoo - på egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

 

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen og arbejdsark her

 

FORLØB TIL 1.- 2. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 1.- 2. klasse nedenfor.

Sanser og signaler

Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan sige meget om, hvilke sanser dyrene bruger.

Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder til at sanse deres omverden og præsenteres for, hvordan forskellige dyr bruger særlige sanser i deres kommunikation.

I forløbet arbejder eleverne desuden med, hvordan dyr såvel som mennesker afsender signaler, når de ”taler sammen”.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

 

Læringsmål

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger.
 • At dyr og mennesker bruger signaler til at kommunikere. 
 • At dyr som lever i flok ofte har mange signaler.
 • At den vandrende rosengren bruger føle- og smagssansen mest. At den udsender signaler ved at ´danse´, ligne en skorpion, har pigge, udsender en lugt (når den føler sig truet).
 • At marsvin bruger høre- og synssansen meget. At den udsender signaler i form af lyde til de andre i flokken.
 • At skægagamen bruger synssansen mest. At den udsender signaler ved at vinke, blive sort på halsen, laver ´armbøjninger´, og puster sig op.

Forslag til forberedelse på Skolen

Arbejd med sanser. Tag udgangspunkt i menneskets sanser. Lad eleverne vælge en sans og få dem til at finde så mange dyr som muligt som bruger denne sans mest.

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

Foreslå klassen at observere dyrene i haven med henblik på at se, hvilke sanser de bruger og hvilke signaler de afsender.

 

Nøglebegreber

Sanser, kommunikation, signaler, tilpasning, levevis, flok, lever alene.

Norden året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for norden som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra norden. Eleverne lærer at analysere tænder på kranier med henblik på at bestemme, om dyret er en kødæder eller planteæder. Ud fra dyrenes udseende diskuteres deres fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At Danmark er en del af Norden
 • At årstiderne skifter i Norden mellem vinter, forår, sommer og efterår
 • At det kan være svært at finde føde om vinteren.
 • At kødædere har spidse tænder 
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr 
 • At planteædere har flade tænder 
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr 
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr 

Forslag til forberedelse på skolen

Hvordan ser der ud i norden, og hvilke lande er med i Norden?
Hvilke dyr lever i norden?
Hvad er et byttedyr/rovdyr?
Hvad er en planteæder/kødælder? Og hvordan kan man se det på tænderne?

Nøgleord

Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

Afrikas savanne året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for savannen som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra savannen. Eleverne lærer at analysere tænder på kranier med henblik på at bestemme, om dyret er en kødæder eller planteæder. Ud fra dyrenes udseende diskuteres deres fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At savannen er en græsslette med enkelte større træer
 • At årstiderne skifter på savannen mellem regntid og tørke
 • At der i perioder kan være svært at overleve, finde vandhuller og føde. 
 • At kødædere har spidse tænder 
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr 
 • At planteædere har flade tænder 
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr 
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr 

Forslag til forberedelse på Skolen

Hvordan ser der ud på savannen og hvor findes savannen?
Hvilke dyr lever på savannen?
Hvad er et byttedyr/rovdyr?
Hvad er en planteæder/kødælder? Og hvordan kan man se det på tænderne?

Nøgleord

Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

 

Regnskoven året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for regnskoven som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra regnskoven. Eleverne lærer at analysere tænder på kranier med henblik på at bestemme, om dyret er en kødæder eller planteæder. Ud fra dyrenes udseende diskuteres deres fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At regnskoven ligger ved ækvator 
 • At der er den samme årstid året rundt i regnskoven
 • At klimaet er varmt og vådt året rundt 
 • At planter og træer blomstrer året rundt 
 • At kødædere har spidse tænder 
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr 
 • At planteædere har flade tænder 
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr 
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr 

Forslag til forberedelse på Skolen
Hvad er regnskoven og hvor findes regnskoven?
Hvilke dyr lever i regnskoven?
Hvad er et byttedyr/rovdyr?
Hvad er en planteæder/kødælder? Og hvordan kan man se det på tænderne?

Nøgleord

Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

Pasning af kæledyr

Med udgangspunkt i Skoletjenesten Zoos dyr diskuteres dyrs behov, trivsel og velfærd.

Eleverne møder et pattedyr og et krybdyr og der tales om hvor vigtigt det er at kende til dyrs levevis for at kunne give dem den rette pleje.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling, Ordkendskab

Læringsmål

 • Ansvaret for kæledyret ligger hos ejeren.
 • Kæledyret stammer fra naturen.
 • Korrekt håndtering af dyr.
 • For at kunne give dyret dets rette pleje, skal man kende dets behov.
 • Kæledyr er menneskeskabt. Vi definerer, hvilke dyr der er kæledyr.

Forslag til forberedelse på Skolen

Læse mini fagbøger om forskellige kæledyr
Tal om hvad vi mennesker har brug for, for at have det godt.

Nøgleord

Kæledyr, ansvar (passe på), behov, naturlige levesteder

Pasning af Zoodyr

Undervisningsoplægget "Pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt.
Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 

Målgruppe: 0.-2.klasse
Fag: Natur/teknologi
Varighed: 3,5 time, kl.8-11.30
Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)
Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.
Pris: 1000 kr. + skoleentré til Zoo, Husk at havde EAN (evt. Bruger-ID) eller CVR nummer klar ved booking

Oplægget udbydes
Skoleåret 2016/2017:

Uge 49-50
Uge 01-02
Uge 07-08
Uge 24-25

 

For oplæg i skoleåret 2017/2018 skriv da til lob@zoo.dk 

Forberedelse
Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Læringsmål

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • Zoo som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.


Nøgleord

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

Tegn i Zoo - På egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

 

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen for arbejdsgang her.

 

FORLØB TIL 3. - 4. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 3. - 4. klasse nedenfor.

Dyret indeni

Eleverne deltager i dissektion af en høne og undersøger hønens ydre og indre. Hønens anatomi og fysiologi gennemgås og sammenlignes med menneskets. Fokus vil især være på blodkredsløb og åndedræt. Som afslutning fodres og aktiveres et af rovdyrene med hønen.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: materialepris på 250kr, samt skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1+2

Kompetenceområde: Modellering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

 

Læringsmål

 • Eleverne får indsigt i hønens overordnede anatomi og fysiologi sammenlignet med mennesket. 
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør åndedrætsfunktionen. 
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør blodkredsløbet 

Forberedelse på Skolen

I Skoletjenesten Zoo har vi stor erfaring med at undervise elever i dissektion. Fra tid til anden oplever vi, at klassen ikke er tilstrækkelig forberedt på forløbet, hvilket medfører, at klassen ikke får det maksimale udbytte af forløbet.

Download og brug derfor lærervejledningen  og arbejdsark der skal derfor fungere som en hjælp til at forberede eleverne på forløbet i Zoo.

Nøgleord

Hjerte, lunger, luftrør, blodårer, celler, ilt, kuldioxid, transport af næringsstoffer.

Tilpasninger til Afrikas savanne

Eleverne introduceres til Afrikas savanne og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet på savannen og gennem undervisningen får eleverne placeret klodens savanne områder på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til savannen som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Afrikas savannes klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde savanneområder på verdenskortet.

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø

Tilpasninger til regnskoven

Eleverne introduceres til regnskoven og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet i regnskoven og gennem undervisningen får eleverne placeret klodens regnskovs områder på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til regnskoven som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

 

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til regnskovens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde regnskovsområder på verdenskortet.

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø

 

 

Tilpasninger til norden

Eleverne introduceres til Norden og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr.
Undervisningen fokuserer på klimaet og miljøet i Norden og hvordan dyrene er tilpasset til årstiderne og kulden. Gennem undervisningen får eleverne placeret Norden på verdenskortet, samt på egen hånd undersøgt forskellige dyrs tilpasninger til Norden som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Modellering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2

Kompetenceområde: Perspektivering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Nordens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, vinterdvale, vintersøvn.

Matematik i Zoo 3.-4. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i Zoo. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Matematik (efter 4. klasse)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Modellering, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1+2
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1

 

Læringsmål

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i Zoo.

Nøgleord

Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løse vha. matematik, matematiske ræsonnementer, addition/plus, multiplikation/gange, regnehistorier.

Dyregrupper - Klassifikation

Gennem håndtering af udstoppede- og levende dyr, finder eleverne fællestræk blandt forskellige dyrearter. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser og i grupper arbejder de frem til, hvad der karakteriserer de forskellige dyregrupper; pattedyr, krybdyr, fugle og insekter.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1. Naturen lokalt og globalt, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

Nøgleord

Fællestræk, forskelle, kendetegn, dyregrupper, pattedyr, krybdyr, fugle, insekter,

FORLØB TIL 5. - 6. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 5. - 6. klasse nedenfor.

Levesteder

Gennem effekter og håndtering af levende dyr, introduceres eleverne til Norden, savannen og regnskoven som levesteder. Undervisningen fokuserer på klima, miljø og dyrenes tilpasninger. Gennem undervisningen får eleverne placeret de tre habitater på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til de forskellige levesteder.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 6. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Natur og miljø, 2

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål 

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til klima og miljø i hhv. Norden, regnskoven og på savannen.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde hhv. Norden, regnskoven og savannen på verdenskortet.

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, pattedyr, krybdyr og insekter.

Matematik i Zoo 5.-6. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i Zoo. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Matematik (efter 6. klassetrin)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1

Læringsmål

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i Zoo.

Nøgleord

Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løse vha. matematik, matematiske ræsonnementer, addition, multiplikation, regnehistorier.

Dyregrupper - Klassifikation

Gennem håndtering af udstoppede- og levende dyr, finder eleverne fællestræk blandt forskellige dyrearter. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser og i grupper arbejder de frem til, hvad der karakteriserer de forskellige dyregrupper; pattedyr, krybdyr, fugle og insekter.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 6. klasse)

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

Nøgleord

Fællestræk, forskelle, kendetegn, dyregrupper, pattedyr, krybdyr, fugle, insekter,

FORLØB TIL 7. - 10. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 7. - 10. klasse nedenfor.

Naturvidenskabelige undersøgelser - Adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i at observere naturen, og beskrive det de ser objektivt. De diskuterer hvad adfærd er, og hvilke funktioner forskellige signaler har hos henholdsvis dyr og mennesker. Der udføres adfærdsforsøg med mus, hvor individer sættes sammen parvis i arenakasser. Musene iagttages, og der knyttes ord og termer på observationerne. Yderligere diskuteres formålet med forskellige adfærdsformer, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd, ligesom der drages paralleller til mennesker og andre dyrearter.

Øvelsen træner eleverne i brug af den naturvidenskabelige metode, især med henblik på induktiv og deduktiv metode, samt afprøvning af hypoteser på baggrund af egne undersøgelser.
Samtidig holdes der fokus på, at eleverne formulerer konklusioner på grundlag af egne samt andres resultater.

Målgruppe: 7.-10. Klasse
Fag: Biologi
Varighed: 90 minutter
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1-2

Læringsmål

 • At eleverne trænes i at observere naturen og beskrive det de ser objektivt.
 • At eleverne får en forståelse for, hvad adfærd er, og hvilke formål adfærden har hos dyr og mennesker.

Forslag til forberedelse på Skolen

Tal med eleverne om hvad adfærd er med udgangspunkt i mennesker.

 • Hvad er adfærd?
 • Hvordan kan man se adfærd?
 • Hvordan har vi lært at kunne forstå andres adfærd? 
 • Hvem bestemmer hvad, der er god og dårlig adfærd?

Nøgleord
Hypotese, forsøg og konklusion, induktiv eller deduktiv metode, adfærd, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

Fakta- og arbejdsark

Ekstra arbejdsark

Dissektion og etik

Under forløbet skal eleverne dissekere høns med det formål at tilegne sig viden om hønens indre organer samt de etiske overvejelser omkring dissektionen. Hønens anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Havens anlæg.

Målgruppe: 7.-10. Klasse
Vi har haft blandende oplevelser med 7. klasser og dette forløb og har for en periode kun udbudt oplægget fra 8-10.klasse. Hvis du booker forløbet som lærer til en 7.klasse, forventer vi derfor, at klassen er velforberedte på hvad der skal ske. I kan med fordel forberede jer på besøget ved at gennemgå undervisningsoplægget ”Etik” og tale om, hvad der forventes af eleverne, når vi afliver dyr for at lære af deres anatomi.
Fag: Biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: 250kr for materialer samt skoleentré til Zoo

 

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Krop og sundhed, 2

Læringsmål

 • At give eleverne viden om hønens anatomi og indsigt i de tilpasninger, som får hønens og menneskets anatomi til at adskille sig fra hinanden.
 • At få eleverne til at tage stilling til dyreetiske spørgsmål

Forberedelse på skolen

Da det øger det faglige udbytte af undervisningen forventes det, at elevernes er grundigt forberedt på, at de selv skal dissekere høns. Desuden skal klassen på forhånd have diskuteret etik omkring dissektion. Det er en god idé, hvis eleverne på forhånd har gennemgået menneskets anatomi.

Øvrige forslag til forberedelse på skolen

Undervisningsoplægget ”Etik” hvor følgende arbejdsark anvendes:

Etik i biologien uv vejl til skoler

Etik i biologien arbejdsark 1

Etik i biologien arbejdsark 2

Etik i biologien faktabokse

Nøgleord 

Anatomi, lungekredsløb, blodkredsløb, fordøjelsessystemet, forplantningssystemet, etik.

Evolution og tilpasninger

Formålet med forløbet er at give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser. Eleverne arbejder med levende dyr og deres habitater, og skal bl.a. selv udvikle tilpasninger hos konkrete dyr. Eleverne trænes i at fokusere på tilpasninger hos bestemte dyr, for derigennem at tilegne sig viden om hvordan dyr er tilpasset netop deres habitat. Forløbet lægger op til en praktisk forståelse for arters opståen og udvikling.


Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: matematik, biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-3

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-2

Læringsmål

 • At give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser. 
 • At give eleverne en forståelse af hvorledes dyrs udseende, opbygning og adfærd er tilpasset deres habitat. 
 • At give eleverne en forståelse for arters opståen og udvikling 

Forslag til forberedelse på Skolen
Faglig læsning om evolutionsteori med fokus på nøglebegreberne: Kønnet formering, fødselsoverskud, variation, mutation, naturlig selektion

Zoo som arbejdsplads

Hvilke jobs findes der i en Zoologisk Have? Med udgangspunkt i Københavns Zoo diskuterer eleverne visionen bag en zoologisk have, samt hvilke arbejdsfunktioner en zoo kræver. Undervisningen afsluttes med et indblik i en dyrepassers hverdag og håndtering af dyr.

Målgruppe: 7.-10.klasse
Fag: Uddannelse og job, biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: 1 klasse, max 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Uddannelse og job - obligatorisk (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Fra uddannelse til job

 • Færdigheds- og vidensmål: Fra uddannelse til job 1, Information 1, Uddannelse- og jobkendskab 1.

Læringsmål

 • Eleverne diskuterer zoologiske havers berettigelse og får herigennem en forståelse for Zoo’s mission
 • Eleverne skal få en indsigt i, hvor stor og kompleks Zoo som arbejdsplads er, hvor mange forskellige former for jobs der er, heriblandt jobbet som dyrepasser.
 • Eleverne skal perspektivere deres egen fremtid ud fra Zoo som deres fremtidige arbejdsplads. 

Nøgleord

Zoo som virksomhed, zoologiske havers berettigelse, uddannelse, jobfunktion, dyrepasseruddannelsen.

Forslag til forberedelse på skolen
Tal med eleverne om, hvad deres holdning er til Zoologisk Have (lad dem have deres egen mening – vi skal bruge dem i en diskussion om zoologiske havers berettigelse).
Få alle elever til at fortælle om hvilken uddannelse de kunne tænke sig.

 

Genetik og arvelighed

Forløbet giver en introduktion til genetik og arvelighed gennem praktiske øvelser med museynglegrupperne i Skoletjenesten. Eleverne bliver introduceret til dominante og recessive gener gennem Mendel og hans ærteblomster, og arbejder med både genotyper og fænotyper hos mus.
Forløbet afsluttes med et besøg i haven med den videnskabelige afdeling, som fortæller om hvilken rolle genetik og arvelighed spiller i Zoologisk Have.

Målgruppe: 7.-10. kl.
Fag: Biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: Max. 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Modellering

 • Færdigheds- og vidensmål: Celler, mikrobiologi og bioteknologi, 3.

Læringsmål 

 • At eleverne får viden om genetik og arvelighed
 • At eleverne kan bruge et krydsningsskema og udregne sandsynlig pelsfarve for kuld fra museynglegrupper i Skoletjenesten
 • At eleverne kan udlede genotyper på ukendte forældre ud fra et kulds pelsfarvesammensætning
 • At eleverne har viden om brugen af genetik i Zoologisk Have

Nøgleord
Mendel, arveanlæg, gener, alleler, dominate og recessive gener, fænotype og genotype