ramme

Undervisningsoplæg for gymnasier

ramme

I ZOO er der mulighed for anvendelse af effekter og virkemidler, der kan være svære at få integreret i den daglige undervisning på gymnasiet. Det er hensigten at oplæggene kombinerer anvendt biologi eller andre naturfag med faglige diskussioner samt aktuelle fagtermer, der knytter sig til emnet. Oplæggene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Nedenfor kan du orientere dig om indholdet af vores 7 undervisningsoplæg.

ramme
Eksperiment design-adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i selv at designe naturvidenskabelige eksperimenter. Med udgangspunkt i social adfærd hos mus, designer eleverne selv både et induktivt og et deduktivt forsøg. Musene observeres, og der knyttes termer på forskellige adfærdsformers formål, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd. Undervejs drøftes variabelkontrol og der afprøves hypoteser, som efter eksperimenterne formuleres til konklusioner.  Eksperimenterne afsluttes med en diskussion af eventuelle fejlkilder. Til slut perspektiveres forløbet til Zoologisk Haves eget arbejde med metoderne.


Praktisk 

Målgruppe: Gymnasium

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne får en forståelse for, hvad adfærd er, og hvilke formål adfærden har hos dyr og mennesker.
 • At eleverne bliver fortrolige med naturvidenskabelig metode.
 • At eleverne kan lave egne forsøgsdesign, både induktive og deduktive.
 • At eleverne kan drage konklusioner ud fra egne forsøg.
 • At eleverne kan vurdere fejlkilder


Faglige mål og fagligt indhold 

Repræsentations- og modelleringskompetencer

 • Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
 • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger

Empirikompetencer

 • Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
 • Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation.

Formidlingskompetencer

 • Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med adfærd i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes:

Chimpanseadfærd – lærervejledning, faktaark, arbejdsark 1 og arbejdsark 2

Kappebavianadfærd – lærervejledning, faktaark og arbejdsark

Tropezoo - – lærervejledning, og arbejdsark


Nøgleord 

Adfærd, hypotese, eksperiment og konklusion, induktiv metode, deduktiv metode, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

Angst

De fleste har stiftet bekendtskab med angstens fysiske manifestationer på et tidspunkt i deres liv, men hvad er det egentlig, der sker i hjernen og hvorfor reagerer kroppen som den gør? Formålet med forløbet er at introducere eleverne for de neurospykologiske og fysiologiske aspekter af angst. Der er fokus på det limbiske systems elementer og sammenhænge, og forbindelsen til nervesystemet. Eleverne udfører selv forsøg med en udvalgt forsøgsperson, som eksponeres for en slange eller fugleedderkop. Gruppen måler én eller flere fysiologiske reaktioner som målbare variabler og monitorerer variablerne på forsøgspersonen mens personen nærmer sig det udvalgte dyr.


Praktisk 

Målgruppe: STX, HF og HTX

Fag: Psykologi (kognition), biologi (menneskets fysiologi)

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
 • At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
 • At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg


Faglige mål og fagligt indhold 

BIOLOGI A/B/C

Kernestof

 • Biologi A/B/C: Hormonel regulering og nervesystem

Repræsentations- og modelleringskompetencer

 • anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-hæng
 • anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
 • anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger

Formidlingskompetencer:

 • bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt

Empirikompetencer:

 • tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
 • analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

 

PSYKOLOGI C/B

Kognition og læring

 • Psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse
 • Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv omverden.

Faglige mål:

 • demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
 • demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark biologi eller arbejdsark psykologi hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Forsøget lægger op til efterfølgende rapportskrivning.


Nøgleord 

Angst, frygt, neuropsykologi, limbiske system, central og perifere nervesystem, somatiske og autonome nervesystem, sympatiske og parasympatiske nervesystem, naturvidenskabelig metode.

Evolution og genetik

Forløbet kombinerer evolutionsteori med genetik og arvelighed for at give en dybere forståelse for hvilke mekanismer, der er i spil når nye arter udvikler sig. Der tages udgangspunkt i husmusen evolutionære udvikling gennem udregning af fitness for forskellige fænotyper samt registrering af musens tilpasninger til forskellige selektionsfaktorer. Vi kigger på musens arvemateriale og gennemgår meiose og mutation som en forudsætning for variation, der er en forudsætning for evolution. Til sidst skal eleverne selv sætte evolutionens grundbegreber på en vandrende rosengren og diskutere kønnet formering kontra ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.


Praktisk 

Målgruppe: STX, HF og HTX

Fag: Biologi A, B, C

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne opnår viden om evolutionens grundbegreber gennem en enkelt arts evolutionære udvikling
 • At eleverne opnår viden om de genetiske processer, som er til stede ved evolution, herunder nedarvningsprincipper, genotyper, fænotyper, meiose, mutation.
 • At eleverne kan udregne absolut og relativ fitness for forskellige fænotyper
 • At eleverne bliver bekendte med opbygningen af fylogenetiske træer
 • At eleverne kan diskutere fordele og ulemper ved ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.


Faglige mål og fagligt indhold 

Kernestof:

 • Genetik og molekylær-biologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi
 • Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Repræsentations- og modelleringskompetencer

 • Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-hæng
 • Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
 • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og cases


Nøgleord 

Evolution, nedarvningsprincipper, DNA, kromosomer, gener, alleller, mutation, genotyper, fænotyper, fitness, tilpasning, fylogenetisk træ, kønnet formering, fødselsoverskud, variation, meiose, selektionsfaktor, selektionspres, naturlig selektion, art, jomfrufødsel.

Evolution og klassifikation

I oplægget evolution og klassifikation introduceres eleverne for begreberne evolution og klassifikation, samtidig med at de stifter bekendtskab med evolutionsteorien. Genetik og arvelighed berøres, og det er hensigten, at eleverne øver begreber og fagtermer, via praktiske opgaver. Med udgangspunkt i levende dyr og genstande sammenlignes forskellige arters morfologi, og seks forskellige fagtermer med udgangspunkt i struktur, udforskes. Eleverne opfordres afslutningsvis til at gå ud i ZOO og fortsætte arbejdet.

 
Praktisk

Målgruppe: STX, HF og HTX

Fag: Biologi

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • Anvende fagtermer og fagsprog.


Faglige mål og fagligt indhold 

Kernestof:

 • Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion
 • Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, mutation, mitose og meiose.


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Det er en fordel hvis I forud for oplægget har diskuteret begreberne;

 • Evolution
 • Variation
 • Mitose og meiose
 • Mutation
 • Selektion

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og cases

For repetition af dagens undervisning download da arbejdsark og begrebsoversigt


Nøgleord 

Evolution, arter, fænotype, mitose, meiose, somatisk og gametisk mutation, naturlig selektion variation, selektionspres, seksuel selektion, divergent og konvergent evolution, co-evolution, analog og homolog struktur, præ-adaptiv evolution, klassifikation, fylogeni.

Faderskabsbestemmelse af chimpanser

ZOOs chimpanseflok består af hunner med unger, to voksne hanner, samt en teenager han. Den ene han, Carl, er den ubestridte alfahan og han forsvarer sin eneret til hunnernes gunst. ZOO har imidlertid udført en undersøgelse af alle individernes arvemateriale for at undersøge, hvorvidt Carl rent faktisk er far til alle ungerne, eller om beta-hannen Yoran eller teenagere i flokken har haft succes med skjulte parringer. Undervisningen foregår dels i abejunglen og dels i Skoletjenestens lokaler.


I abejunglen vil de studerende møde en dyrepasser, der dagligt passer aberne. De studerende får her en indsigt i abernes forskelligheder, samtidig med at de kan stille spørgsmål til dem, der har den tætte daglige kontakt med dyrene. Samtidig får de studerende mulighed for at notere sig enkelte markører, som gør det muligt at skille individerne fra hinanden.

I Skoletjenestens lokaler, bliver de studerende præsenteret for hvordan vi, i Københavns ZOO, laver faderskabsbestemmelse af chimpanserne og de skal bygge DNA-modeller af nogle af de markører, som vi bruger til faderskabsbestemmelse. Derudover skal de studerende selv via fæno- og genotypiske træk udføre faderskabsbestemmelse af ungerne. De studerende får udleveret sekvensanalyser af 3 såkaldte 13 CODIS-markører og ved sammenligning mellem unger og voksne individer, udføre en faderskabsbestemmelse.


Praktisk 

Målgruppe: Gymnasium

Fag: Biologi

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At kunne sammenligne chimpanser ud fra fæno-og genotype.
 • At kunne beskrive DNA og kromosomers opbygning og hvordan den viden kan bruges ved avlsarbejde og faderskabsbestemmelse
 • At kunne bygge en model af en DNA-sekvens ud fra ét allel i en mikrosatellit fx (AATG)6
 • Aktivt at kunne bruge mikrosatellitter til at lave faderskabsbestemmelse.
 • At kunne diskutere vigtigheden af avlssamarbejdet i ZOO.


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

For repetition af dagens undervisning download da arbejdsark og teori


Nøgleord 

Avlssamarbejde, faderskabsbestemmelse, genotype/fænotype, kodende/ikke kodende DNA, mikrosatellitter (SSR/STR), DNA-helix, kromosomer, alleller, basepar (AT og CG)

Komparativ anatomi

Under overskriften komparativ anatomi, skal eleverne, i grupper, dissekere hhv. pattedyr, fugle og insekter, med det formål at tilegne sig viden om høns, kakerlakkers og marsvin eller mus ydre såvel som indre anatomi og tilpasninger. Dyrenes anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Inden dissektionen skal eleverne forholde sig til de dyreetiske overvejelser, der hænger sammen med en dissektion. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Zoologisk Haves dyreanlæg.

Praktisk

Målgruppe: STX, HF og HTX

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: 250 kr. (Betales over EAN eller CVR nummer), der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne deltager i diskussion og aktivt tager stilling til dyreetiske spørgsmål.
 • At eleverne gennem dissektion arbejder med komparativ anatomi og kan finde forskelle og ligheder hos hhv. Pattedyr, fugle og insekter.
 • At eleverne tilegner sig viden om de vigtigste organers udseende og funktionsmæssige forskelle hos hhv. pattedyr, fugle og insekter.


Faglige mål og fagligt indhold 

Faglige mål

 • anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
 • analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

Kernestof

 • fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, immunsystem, nervesystem, hormonel regulering og forplantning

Supplerende stof

 • bioetik


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget. Det vigtigt at klassen er forberedt på at de skal dissekere dyr.


Nøgleord 

Komparativ anatomi, fællestræk (hos pattedyr, fugle og insekter), ydre og indre anatomi, exoskelet/endoskelet, hjerte/lungekredsløb, forplantningssystem, mavetarmsystem, tilpasninger (ydre/indre).

Respiration og stofskifte

Bruger et krybdyr lige så meget ilt som et pattedyr? Hvad sker der med pattedyrs stofskifte, når temperaturen ændres? Og hvad er sammenhængen mellem respiration og stofskifte?


Ved hjælp af to forskellige metoder undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte. 
Forsøget lægger op til en diskussion af ens- og vekselvarme organismers tilpasning til deres levesteder ved hjælp af deres stofskifte og form såvel som til en diskussion af fejlkilder og valg af forsøgsmetode.

Forsøget kan yderligere være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan biotiske såvel som abiotiske faktorer påvirker henholdsvis ens- og vekselvarme organismers liv.


Praktisk 

Målgruppe: STX, HF og HTX

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.               

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 30

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • Få en forståelse af respiration, stofskifte og tilpasninger. A, B, C
 • Udførelse af eksperimentelt laboratoriearbejde. A, B, C
 • Analyse af biologiske problemstillinger med sikker anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge. A, B
 • Gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser i laboratoriet, herunder vurdere risikomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier. A, B, C
 • Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser. B, C
 • IT: Integreret del af undervisning, som anvendes til kommunikation, dataopsamling, databehandling og beregning. A, B, C


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget. Forsøget lægger op til efterfølgende rapportskrivning.


Nøgleord 

Respiration, stofskifte, eksperimentelt laboratoriearbejde, mus, marsvin, slange, ensvarm, vekselvarm, overflade/volumenforhold, stofskiftes, temperaturafhængighed, respiratorisk kvotient (A-niveau)

ramme