ramme

7.-10. klasse

ramme

Skoletjenesten ZOO tilbyder seks forskellige undervisningsoplæg for 7. – 10. klasse. Ud over disse oplæg har du mulighed for at hente tre undervisningsoplæg relateret til regnskoven, som kan afvikles på egen hånd på skolen eller i ZOO.

ramme
Dissektion og etik

Under forløbet skal eleverne dissekere høns med det formål at tilegne sig viden om hønens specifikke tilpasninger, som de indre organer er et udtryk for. Inden dissektionen skal eleverne forholde sig til de dyreetiske overvejelser, der hænger sammen med en dissektion. Hønens anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Havens anlæg.

OBS grundet COVID-19 dissekerer vi pt. mus istedet for høns.


Praktisk 

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Særligt for 7. klasse:

Vi har haft blandende oplevelser med 7. klasser og dette forløb, og har for en periode kun udbudt oplægget fra 8.-10. klasse. Hvis du booker forløbet som lærer til en 7.klasse, forventer vi derfor, at klassen er velforberedte på hvad der skal ske. I kan med fordel forberede jer på besøget ved at gennemgå undervisningsoplægget ”Etik” og tale om, hvad der forventes af eleverne, når vi afliver dyr for at lære af deres anatomi.

Fag: Biologi

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: 250kr for materialer samt skoleentré til ZOO


Læringsmål 

 • At få eleverne til at tage stilling til dyreetiske spørgsmål
 • At eleverne kan dissekere et dyr og kende de forskellige organer
 • At give eleverne viden om hønens anatomi og indsigt i de tilpasninger, som får hønens og menneskets anatomi til at adskille sig fra hinanden.


Fælles mål 

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: krop og sundhed, 2


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Det forventes at eleverne er grundigt forberedt på, at de selv skal dissekere høns og I har diskuteret etik omkring dissektion og dyr.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1, arbejdsark 2 og faktabokse hvor vi giver et forslag til hvordan I kan arbejde med etik og moral.


Nøgleord 

Anatomi, lungekredsløb, blodkredsløb, fordøjelsessystemet, forplantningssystemet, etik.

Evolution og tilpasning

Forløbet giver eleverne indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser med levende dyr som omdrejningspunkt. Efter en interaktiv indføring i evolutionens grundbegreber, undersøger eleverne forskellige dyrs tilpasninger, for derigennem at kunne diskutere deres tilhørsforhold til et specifikt levested.  Til slut perspektiveres evolutionens grundbegreber til Zoologisk Haves arbejde med internationalt avlssamarbejde.


Praktisk 

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • At give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser.
 • At give eleverne en forståelse at dyrs udseende og adfærd er tilpasset deres levested.
 • At give eleverne en forståelse for arters opståen og udvikling


Fælles mål 

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-3

Kompetenceområde: Modellering,

 • Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-2


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og cases


Nøgleord 

Kønnet formering, fødselsoverskud, variation, meiose, mutation, selektionsfaktor, naturlig selektion, kunstig selektion

Genetik og arvelighed

Forløbet giver en introduktion til genetik og arvelighed gennem praktiske øvelser med museynglegrupperne i Skoletjenesten. Eleverne bliver introduceres til dominante og recessive gener, og arbejder med at udregne sandsynligheder for genotyper og fænotyper hos mus. Forløbet afsluttes med et besøg i haven med den videnskabelige afdeling, som fortæller om hvilken rolle genetik og arvelighed spiller i Zoologisk Have.


Praktisk 

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • At eleverne får viden om genetik og arvelighed
 • At eleverne kan bruge et krydsningsskema
 • At eleverne kan udlede genotyper på mus
 • At eleverne har viden om brugen af genetik i Zoologisk Have


Fælles mål 

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Modellering

 • Færdigheds- og vidensmål: Celler, mikrobiologi og bioteknologi, 3.


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med evolution i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes - lærervejledning og tilhørende arbejdsark 1 som lægger op til at eleverne lige har gennemgået undervisningsforløbet i Skoletjenesten. Hvis eleverne ikke har haft undervisningsforløbet, eller du ønsker at differentiere mellem eleverne kan arbejdsark 2 benyttes.


Nøgleord 

Arveanlæg, gener, alleler, dominante og recessive gener, fænotype og genotype

Naturvidenskabelig undersøgelse - adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i at observere naturen, og beskrive det de ser objektivt. De diskuterer hvad adfærd er, og hvilke funktioner forskellige signaler har hos henholdsvis dyr og mennesker. Der udføres adfærdsforsøg med mus, hvor individer sættes sammen parvis i arenakasser. Musene iagttages, og der knyttes ord og termer på observationerne. Yderligere diskuteres formålet med forskellige adfærdsformer, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd. Øvelsen træner eleverne i naturvidenskabelig metode med særlig fokus på induktiv og deduktiv metode, samt afprøvning af hypoteser og formulering af konklusioner på baggrund af egne undersøgelser.


Praktisk 

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • At eleverne har viden om forskellige adfærdsformer hos dyr og mennesker
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at undersøge adfærd hos dyr


Fælles mål 

Biologi (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse,

 • Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1-2


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Ønsker I at arbejde videre med adfærd i ZOO på egen hånd kan følgende materialer anvendes:

Chimpanseadfærd – lærervejledning, faktaark, arbejdsark 1 og arbejdsark 2

Kappebavianadfærd – lærervejledning, faktaark og arbejdsark


Nøgleord 

Hypotese, forsøg og konklusion, induktiv eller deduktiv metode, adfærd, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

ZOO som arbejdsplads

Hvilke jobs findes der i Zoologisk Have? Med udgangspunkt i København ZOO diskuterer eleverne visionen bag en zoologisk have, samt hvilke arbejdsfunktioner en ZOO kræver. Eleverne får et indblik i en dyrepassers hverdag og får mulighed for at håndtere dyr. Undervisningen afsluttes ude i haven, hvor eleverne sammen med underviseren besøger forskellige arbejdspladser.


Praktisk

Målgruppe: 7. – 10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: 90 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til ZOO


Læringsmål 

 • Eleverne diskuterer zoologiske havers berettigelse og får herigennem en forståelse for ZOO’s mission
 • Eleverne skal få en indsigt i, hvor stor og kompleks ZOO som arbejdsplads er, hvor mange forskellige former for jobs der er, heriblandt jobbet som dyrepasser.
 • Eleverne skal perspektivere deres egen fremtid ud fra ZOO som deres fremtidige arbejdsplads.


Fælles mål 

Uddannelse og job (efter 9. klassetrin)

Fra uddannelse til job, Fra uddannelse til job 1, Information 1, Uddannelse- og jobkendskab 1.


Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget. I kan med fordel diskutere deres holdning er til Zoologisk Have og hvilken uddannelse de kunne tænke sig. På jeres tur rundt i ZOO på egen hånd kan I gætte på de ansattes jobfunktioner. Vend tilbage til elevernes ønsker til uddannelse, som I talte om inden I kom, og se hvor mange af uddannelserne, der kunne passe ind i Zoologisk Have.

Tilbage på skolen kan i grib fat i nogle af jobfunktionerne i ZOO (gerne dem, som passer på nogle af elevernes jobønsker), og giv eleverne, hver især, til opgave at undersøge kravene til de forskellige uddannelser og herudfra lave en plan for, hvordan de kan nå hen til målet (jobbet) og hvilke kvalifikationer det kræver.


Nøgleord 

ZOO som virksomhed, zoologiske havers berettigelse, uddannelse, jobfunktion, dyrepasseruddannelsen.

Sex i dyrenes verden - uge 6

Hvad skal sex egentlig gøre godt for og hvilket udstyr skal der til? Hvor mange forskellige måder kan dyrene formere sig på? Vi kommer en tur omkring evolution og genetik når vi stiller skarpt på sex i uge sex. Forløbet sluttes af med en tur i haven og en snak om hvorfor vi i Zoologisk Have går ret meget op i sex.


Praktisk

Målgruppe: 6. – 10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: 120 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO

Antal deltagere: Max. 28 elever

Pris: 900kr., der betales skoleentré til ZOO

Tidspunkt: Efter aftale. For booking skriv da til Louise Nordbjerg

Læringsmål 

 • Eleven kan sætte sex i et evolutionært og genetisk perspektiv.
 • Eleven kan perspektivere sex til Zoologisk Have.


Fælles mål 

Biologi (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse og perspektivering

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 • Køn, krop og seksualitet
Den tropiske regnskov - undervisning på egen hånd

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne et indblik i, hvor divers og fantastisk et levested regnskoven er, og hvorfor den er så vigtig at bevare. Arbejdshæfterne giver anledning til diskussion om, hvad eleverne selv kan gøre for at bidrage til bevarelse af regnskoven og dens dyreliv bl.a. via arbejdet med FN’s verdensmål.


Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne føle på egen krop, hvordan det er at være i regnskoven. Det giver eleverne mulighed for en mere sanselig oplevelse og forståelse af regnskoven. Dette kan gøres ved at tage dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde, f.eks. Tropezoo i København ZOO.

I kan endvidere booke et relevant undervisningsforløb. I København ZOO kan dette være Evolution og tilpasninger. 

Ønskes forløbet understøttet af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, skriv da til Louise Nordbjerg, København ZOO.


Materialet består af følgende tre punkter: 

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Vejledning til opgaver og elevers arbejdshæfter 
 • Faktaark 
 • Fællesmål


2. Arbejdshæfter til eleverne


3. Fire korte videoer med opsummerende spørgsmål

     Del 1 - Regnskovens klima og skovbund 

     Del 2 - Regnskovens planter og lag

 

     Del 3 - Et skatkammer af liv

     Del 4 - Regnskovens dyreliv

Forsøg i hver sin ende af verden - undervisning på egen hånd

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne et indblik i forskellige naturfaglige undersøgelser med udgangspunkt i klima og jordbund. Forsøgene vil være et godt udgangspunkt for et tværfagligt arbejde i udskolingen mellem biologi, fysik/kemi og geografi f.eks. i forbindelse med den fællesfaglige naturfagsprøve.


Dette materiale skal ses som en forlængelse materialet under ”Den tropiske regnskov”.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne føle, hvordan det er at være i regnskoven. Tag dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde f.eks. Tropezoo i København ZOO.

Ønskes forløbet understøttet af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, skriv da til Louise Nordbjerg, København ZOO


Materialet består af følgende tre punkter 

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Vejledning til opgaver og eleveres arbejdshæfter
 • Faktaark
 • Fællesmål


2. Arbejdshæfter til eleverne


3. Tre korte videoer

 • Som er produceret, så eleverne kan se forsøgene blive udført i regnskoven, og efterfølgende replikere dem på egen hånd i den danske skov.

Forsøg i hver sin ende af verden, Intro (0:33 min.)

Forsøg i hver sin ende af verden, Klimaundersøgelse (0:58 min.)

Forsøg i hver sin ende af verden, Jordbundsundersøgelse (8:03 min.)

Perspektiver på regnskoven, palmeolie og/eller regnskov - undervisning på egen hånd

Undervisningsmaterialet er produceret til 7.-9. klasse, med det formål at give eleverne mulighed for at arbejde med en naturfaglig og samfundsmæssig problemstilling, hvor de via introduktion til relevant fagligt materiale skal diskutere interessemodsætninger ud fra forskellige aktørers synspunkter. Eleverne beskæftiger sig undervejs med forskellige handlemuligheder bl.a. mulighed for udvikling af bæredygtig produktion.


Dette materiale skal ses som en forlængelse materialet under ”Den tropiske regnskov”.

Hvis du har en begrænset tidsramme, kan du som alternativ udelade case-arbejdet og lade eleverne se videoen ”Hvad er palmeolie” og derefter videoen ”Afsluttende perspektiver”.

Det er oplagt, at du i forbindelse med forløbet lader eleverne få en fornemmelse for, hvordan det er at være i regnskoven. Tag dem med en tur i en zoologisk have, der har et regnskovsområde f.eks. Tropezoo i København ZOO.

Ønskes forløbet afviklet af en zoounderviser i København ZOO med inddragelse af praktiske øvelser, kontaktes Louise Nordbjerg.


Materialet består af følgende fire punkter:

1. Lærervejledning som indeholder:

 • Beskrivelse af forløbet
 • Fakta, som opsummerer information fra udvalgte videoer
 • Fællesmål


2. Arbejdshæfte
til eleverne


3. Faktakort


4. Seks korte videoer

ramme