o

Terms

Handelsbetingelser

 

Du skal være fyldt 18 år for at købe billetter, gavekort og årskort online.

Almindelige entrébilletter:

En almindelig Zoo entrebillet er gyldig til entré i 12 måneder fra købstidspunkt. Billetten er et ihændehaverbevis.

Almindelige Zoo entrebilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at stregkoden, når den er scannet korrekt ved indgangen til Zoo, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer. Kun hele – ikke iturevne billetter modtages som gyldige.

Arrangementsbilletter:

En Zoo arrangementsbillet er kun gyldig til det pågældende arrangement på den pågældende dato og tidspunkt. Arrangementsbilletter er ihændehaverbeviser.

Zoo arrangementsbilletter (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. Vær opmærksom på, at stregkoden, når den er scannet korrekt ved indgangen til Zoo, ikke kan bruges igen. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer.

Årskort:

En Zoo årskortvoucher (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal ombyttes til et rigtigt årskort ved første besøg i zoo. Selve voucheren er et ihændehaverpapir. Årskortet derimod er strengt personligt, u-overdrageligt og må kun anvendes af kortholderen, som bærer ansvaret for, at årskortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes det af en anden udgør det misligholdelse. Dette fører til inddragelse af kortet og ophør af medlemskabet. Misbrug kan også føret til retsforfølgelse, ligesom Zoo forbeholder sig ret til erstatning for tab. Årskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse. Betaling for medlemsskabet refunderes heller ikke, hverken helt eller delvis.

Zoo årskortvouchers skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. En voucher er et midlertidigt årskort indtil ombytning til endeligt årskort.

Du kan med fordel bruge den tilsendte voucher som billet første gang ved at bruge den printede stregkode på voucheren i scannerne ved indgangen. I løbet af dagen, og inden billetkontoret lukker, skal du besøge billetkontoret og få taget et billede samt få lavet dit endelige årskort. Årskortet gælder et år fra bestillingsdato.

Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af årskortvoucheren, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo påtager sig ikke ansvar for printfejl eller efterfølgende prisændringer.

Mistede årskort skal straks meldes til Zoo på mail zoo@zoo.dk, ved indgangen til Zoo eller på telefon 72200200. Anvendes årskortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det som misbrug, og årskortet vil blive inddraget. Mistede og beskadigede årskort kan erstattes mod gebyr på kr. 50. Hvis du har glemt dit årskort opkræves et gebyr for entré på kr. 40.

Zoo forbeholder sig ret til at inddrage årskort på anfordring, såfremt årskortholderen har handlet i strid med disse handelsbetingelser, Zoo’s ordenregler, udvist uacceptabel opførsel i øvrigt overfor gæster, ansatte,  Zoo’s dyrebestand eller beskadiget inventar/bygninger og/ eller ikke har rettet sig efter Zoo personalets henstillinger.

Markedsføring, nyhedsmails og ZooNyt:

Ved køb af Zoo årskort tilbyder Zoo at sende dig nyhedsmails og anden information samt ZooNyt med oplysning om aktuelle begivenheder, medlemsfordele og tilbud, herunder arrangementer, rabatmuligheder og andre fordele, der kan opnås hos Zoo og Zoo’s samarbejdspartnere. Du kan se en oversigt over Zoo samarbejdspartnere her

Det vil altid være Zoo, der udsender tilbud på vegne af samarbejdspartnerne. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmails. Det kan ske ved at benytte ”unsubscribe” i bunden af nyhedsmails. Disse funktioner kan også benyttes ved framelding af nyhedsmail efter ophør af medlemskab, eller ved senere lejlighed.

Gavekort:

En Zoo gavekortvoucher (Pdf-fil tilsendes på e-mail) skal bruges eller ombyttes til et rigtigt gavekort ved første besøg i Zoo.

Zoo gavekortvoucher skal være printet på almindeligt hvidt papir i en læsbar kvalitet forud for besøget eller vises på smartphone med intakt skærm. En gavekortvoucher er et midlertidigt gavekort, indtil ombytning til endeligt gavekort.

Gavekortet kan anvendes til køb af billetter, årskort samt køb i Zoos butikker. Gavekortet kan ikke omveksles til kontanter.

Gavekortet er gyldigt i 5 år fra datoen for udstedelse i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse.

Gavekortet er et ihændehaverpapir. Du har selv ansvaret for eventuelt misbrug af gavekortvoucheren og det endelige gavekort, så tag venligst de nødvendige forholdsregler. Zoo er ikke forpligtet til at dække evt. tyveri eller misbrug.

Levering af billetter, gavekort- og årskortvoucher:

Zoo billetter og/eller gavekort-, årskortvoucher vil blive sendt til den oplyste e-mailadresse, kort tid efter vi har modtaget din ordre – normalt inden for 10 minutter. Zoo påtager sig ikke ansvar for forsinkelser i levering, som skyldes tekniske problemer, kundens eget spamfilter eller ukorrekt oplyst e-mailadresse.
Der beregnes ingen gebyrer for fremsendelse.

Afholdelse af arrangementer i Zoo:

  • Deltagerantal

Det endelig deltagerantal skal oplyses Zoo senest 8 dage før arrangementsdatoen. Ændringer af deltagerantallet senest 8 dage før arrangementsdatoen afregnes til fuld pris. Ved en større ændring i deltagerantallet har Zoo ret til efter eget skøn at afstå fra at gennemføre for at menu og/eller arrangementet kan tilbydes som bestilt..

  • Afbestilling

Arrangementet kan afbestilles uden beregning, indstil 2 måneder før arrangementsdatoen. Hvis afbestilling sker senere end 2 måneder før, betales 50% af det samlede arrangementsbeløb- Hvis afbestilling sker senere end 4 uger før, betales det fulde arrangementsbeløb. Undtaget fra ovenstående afbestillingsbetingelser er

  • Rundvisning
  • Sms-dyst
  • Børnefødselsdage

For disse gælder, at der ved afbestilling senere end 2 uger før arrangementsdatoen betales det fulde beløb.

  • Forbehold

Alle priser er med forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, overenskomster, nettoprisindeks og øvrige væsentlige markedsændringer, hvilket i givet fald berettiger Zoo til regulering af priserne.

  • Tilbud, ordrebekræftelse, betalingsbetingelser samt ordensregler for arrangementer

Zoo sender herefter ordrebekræftelse med angivelse af priser, indhold, tid og lokalitet i Zoo samt øvrige relevante forhold og gældende vilkår. Arrangementet betales på dagen med mindre andet er aftalt. Hel eller delvis forudbetaling kan opkræves. I så fald fratrækkes dette beløb på fakturaen.

Ordenregler for Zoo kan læses her

Betaling og sikkerhed:

Betaling kan foretages med Dankort, VISA/Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Elektron, Maestro, JCB og Forbrugsforeningskort (Forbrugsforeningen dog kun billetter og årskort til fuld pris, efter enhver tid gældende betingelser hos Forbrugsforeningen). 

Kreditkorttransaktioner sker på en separat sikret server med fuld kryptering af alle kreditkortoplysninger. Zoo samarbejder med Bambora for at opretholde en sikker betalingsløsning. Denne løsning opfylder alle PBS-krav for sikre betalingsløsninger. Dine kreditkortoplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige for andre virksomheder eller organisationer.

Force Majeure, mv.:

Da vi arbejder med levende dyr tager vi forbehold for ændringer. Ved strejke, lockout eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der ligger udenfor parternes kontrol, er parterne berettiget til annullering, indskrænkninger eller ændringer i arrangementet uden erstatningspligt.

 

Zoo forbeholder sig ret til at afspærre områder og begrænse gæster adgang på visse tidspunkter. Gæster kan ikke gøre krav på kompensation eller erstatning i den forbindelse

Ansvar og forsikring:

Kunden er ansvarlig for skader på Zoologisk Haves ejendomme og inventar efter dansk rets almindelig regler og ansvarlig for overholdelse af Zoos til enhver tid gældende ordensregler, du kan læse dem her . For skader påhviler det kunden at erstatte det ødelagte i henhold til krav fremsat af Zoologisk Have. Ligeledes påhviler det kunden at sørge for lovpligtig Arbejdsskadeforsikring for deres ansatte i forbindelse med arrangementer afholdt i Zoologisk Have. Zoologisk Have er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skader påført gæster eller gæsters ejendele og kan således under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for skader sket som følge af hændelige uheld. Zoo kan heller ikke gøres ansvarlig for indirekte tab uanset art.

Gebyrer:

På nogen af ovenstående kort betaler Zoo et gebyr for kortindløser for at formidle transaktionerne. Zoo viderefakturerer dette gebyr til kortholder.

Zoo forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser og vil blive bekendtgjort på www.Zoo.dk.

Fortrydelsesret på årskort, gavekort og fysiske varer:

Ved køb online af sådanne ydelser, som er omfattet af lovbestemt fortrydelsesret gælder følgende:

Du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjemand fik varerne i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Vores kontaktdata er i så fald postadresse eller: billet@zoo.dk

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi tilbagebetaler til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget årskortvoucheren eller gavekortet. Returnering eller aflevering skal ske til adressen Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.  Returnering skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten Fristen er overholdt, hvis du returnerer årskortvoucheren/gavekortet inden udløbet af de 14 dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. 75 DKK.

Billetter købt online er ikke omfattet af fortrydelsesret og refunderes ikke.

Dansk ret og værneting:

Alle tvister afgøres efter dansk ret og ved retten på Frederiksberg som værneting.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse zoo@zoo.dk.

Persondatapolitik:

Se hvordan Zoo behandler personoplysninger her

 

Cookiepolitik:

For at kunne genkende dine oplysninger ved dit næste besøg i vores online-butik placeres en ’cookie’ på din computer. Denne ’cookie’ bruges også til at følge din indkøbskurv og til statistiske formål

 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ):

Jeg modtager ikke en mail fra jer:
Hvis du ikke har modtaget en e-mail fra os inden for 10 minutter, så tjek eventuelt dit spamfilter eller mappen ”Uønsket e-mail”, hvis du bruger Outlook. Findes e-mailen stadig ikke, så kontakt os.

Jeg er kommet til at slette mailen fra jer:
Hvis du er kommet til at slette e-mailen, kan vi genfremsende emailen, hvis du kontakter os.

Jeg har tabt mine billetter:
Har du tabt dine billetter eller årskortvoucher (som begge er ihændehaverpapirer) kan vi genfremsende e-mailen til dig. Vi gør opmærksom på, at billetter kun kan bruges én gang og at en eventuel anden kan have brugt dem. Zoo er ikke ansvarlig for misbrug af tabte billetter, og det kan betyde, at dine billetter er gået tabt.  

Kontakt os:

Eventuelle spørgsmål eller klager kan stiles til:
E-mail zoo@zoo.dk
Tlf. +45 72 200 200

Du handler med:

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
CVR. Nr 40482512