FORLØB TIL 0. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 0. klasse nedenfor.

Pattedyr og insekter

I dette forløb skal eleverne lære, hvilke træk der kendetegner forskellige grupper af dyr. Forløbet har fokus på dyr fra den danske natur, og eleverne skal lære fællestræk for grupperne insekter og pattedyr. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser, når de undersøger dyrene, og derved når frem til, hvad der kendetegner pattedyr og insekter.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til ZOO

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed og Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At dyr inddeles i grupper, som hver har en række fælles træk.
 • At pattedyr har følgende fællestræk: pels, patter, føder levende unger
 • At insekter har følgende fællestræk: ydre skelet, 6 ben, lægger æg

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1, hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Nøgleord

Fællestræk, pels, patter, føder levende unger, ydre skelet, 6 ben, lægger æg

 

Dyrene og årets gang i Danmark

Dyrene i den danske natur skal være tilpasset til alle fire årstider. I dette forløb skal eleverne lære, hvordan forskellige danske dyr overlever om vinteren, og hvad de bruger tiden på resten af året. Forløbet kommer omkring dyr fra forskellige dyregrupper, og der relateres til, hvad vi som mennesker gør, for at ´overleve´ om vinteren.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten ZOO
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til ZOO

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Årets gang, Dyr og planter, Bæredygtighed, Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At dyrene i Danmark er tilpasset til alle fire årstider.
 • At dyrene har forskellige strategier til at overleve om vinteren.
 • At nogle dyr får vinterpels.
 • At nogle fugle flyver væk fra Danmark til varmere lande.
 • At nogle dyr går i vinterhi.
 • At nogle dyr samler forråd.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Samler forråd, går i vinterhi, flyver sydpå om vinteren, vinterpels

Sanser

I dette forløb skal eleverne bruge deres øjne, ører, næse og hænder til at lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser.
Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan få viden om, hvilke sanser dyrene bruger, og hvordan deres sanser er en tilpasning til deres levested. Dyrenes sanser relateres og sammenlignes desuden med menneskets.

Målgruppe: 0.klasse
Fag: natur/teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: Max. 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleentré til Zoo

Børnehaveklassen (efter 0. klasse)

Kompetenceområde: Naturfaglige fænomener

 • Færdigheds- og vidensmål: Dyr og planter, Bæredygtighed og Naturnysgerrighed

Læringsmål

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr har mange af de samme sanser, men at de ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger, f.eks. er store ører gode til at lytte med.
 • At den vandrende pind bruger føle- og smagssansen mest.
 • At musen bruger høre- og lugtesansen meget.
 • At skildpadder bruger synssansen mest

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Sanser, tilpasning, overlevelse, flokdyr, lever alene.

Pasning af Zoodyr

Undervisningsoplægget "Pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt.
Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 

Målgruppe: 0.-2.klasse
Fag: Natur/teknologi
Varighed: 3,5 time, kl.8-11.30
Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)
Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.
Pris: 1000 kr. + skoleentré til Zoo, Husk at havde EAN (evt. Bruger-ID) eller CVR nummer klar ved booking

Booking af oplægget:

Skriv til Louise Nordbjerg

 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Læringsmål

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • Zoo som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.

 

Forberedelse

Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!

Nøgleord

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

 

Tegn i ZOO - på egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

 

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen her

FORLØB TIL 1.- 2. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 1.- 2. klasse nedenfor.

Sanser og signaler

Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan sige meget om, hvilke sanser dyrene bruger.

Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder til at sanse deres omverden og præsenteres for, hvordan forskellige dyr bruger særlige sanser i deres kommunikation.

I forløbet arbejder eleverne desuden med, hvordan dyr såvel som mennesker afsender signaler, når de ”taler sammen”.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)
Kompetenceområde: Undersøgelse
      Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

Kompetenceområde: Kommunikation
       Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
 • At dyr ikke bruger alle sanser lige meget.
 • At man kan se på dyrs udseende hvilke sanser de bruger.
 • At dyr og mennesker bruger signaler til at kommunikere. 
 • At dyr som lever i flok ofte har mange signaler.
 • At den vandrende rosengren bruger føle- og smagssansen mest. At den udsender signaler ved at ´danse´, ligne en skorpion, har pigge, udsender en lugt (når den føler sig truet).
 • At marsvin bruger høre- og synssansen meget. At den udsender signaler i form af lyde til de andre i flokken.
 • At skægagamen bruger synssansen mest. At den udsender signaler ved at vinke, blive sort på halsen, laver ´armbøjninger´, og puster sig op.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark 1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Sanser, kommunikation, signaler, tilpasning, levevis, flokdyr, lever alene.

Norden året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for norden som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra norden. Ud fra dyrenes udseende og diskuteres dyrenes fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At Danmark er en del af Norden
 • At årstiderne skifter i Norden mellem vinter, forår, sommer og efterår
 • At det kan være svært at finde føde om vinteren.
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr

Forslag til forberedelse på Skolen:

Herunder er nogle punkter, som I kan arbejde med inden I kommer i Zoo. Det vil optimere det faglige udbytte af undervisningen i Skoletjenesten.

 • Hvad kendetegner klimaet i Norden og hvilke lande er en del af Norden?
 • Hvilke dyr lever i Norden?
 • Hvad spiser dyrene? Hvordan kan man se det på tænderne?
 • Hvad er et byttedyr/rovdyr?

Nøgleord: Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

 Gå på opdagelse i det nordiske hjørne. Her kan I alt efter årstid se, hvordan dyrenes vinter- eller sommerpels ser ud.

 

Afrikas savanne året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for savannen som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra savannen. Ud fra dyrenes udseende og diskuteres dyrenes fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At savannen er en græsslette med enkelte større træer
 • At årstiderne skifter på savannen mellem regntid og tørke
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr

 

Forslag til forberedelse på Skolen:

Herunder er nogle punkter, som I kan arbejde med inden I kommer i Zoo. Det vil optimere det faglige udbytte af undervisningen i Skoletjenesten.

 • Hvad kendetegner klimaet på den afrikanske savanne?
 • Hvilke dyr lever på savannen?
 • Hvad spiser dyrene? Hvordan kan man se det på tænderne?
 • Hvad er et byttedyr/rovdyr?

Nøgleord: Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

 Gå på opdagelse på savannen. Her kan I opleve de store pattedyr, som er meget forskellige, men som deles om pladsen.

 

 

Regnskoven året rundt

Eleverne får gennem oplevelser med levende dyr en forståelse for regnskoven som levested. Eleverne håndterer levende dyr og kranier, og bliver præsenteret for rovdyr og byttedyr fra regnskoven. Ud fra dyrenes udseende og diskuteres dyrenes fødevalg og leveform.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Undersøgelse

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Perspektivering

 • Færdigheds- og vidensmål: Organismer 

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • At regnskoven ligger ved ækvator
 • At der er den samme årstid året rundt i regnskoven
 • At klimaet er varmt og vådt året rundt
 • At planter og træer blomstrer året rundt
 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr

 

Forslag til forberedelse på Skolen:

Herunder er nogle punkter, som I kan arbejde med inden I kommer i Zoo. Det vil optimere det faglige udbytte af undervisningen i skoletjenesten.

 • Hvad kendetegner klimaet i regnskoven og hvor findes regnskoven?
 • Hvilke dyr lever i regnskoven?
 • Hvad spiser dyrene? Hvordan kan man se det på tænderne?
 • Hvad er et byttedyr/rovdyr?

Nøgleord: Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Gå på opdagelse i Tropezoo. Her kan I se, om I kan finde dovendyrene eller undersøge hvilke produkter vi får fra regnskoven.

 

Rovdyr og byttedyr

Eleverne får gennem undersøgelser af kranier og håndtering af levende dyr redskaber til at bestemme, om dyr er rovdyr eller byttedyr. Eleverne lærer at genkende flade tænder fra planteædere og skarpe tænder fra kødædere. Rovdyr og byttedyr kædes sammen med planteædere og kødædere, og ud fra dyrenes øvrige udseende og diskuteres dyrenes fødevalg.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Læringsmål

 • At dyr der spiser andre dyr kaldes rovdyr
 • At dyr der bliver spist af andre kaldes byttedyr
 • At nogle dyr både kan være rovdyr og byttedyr
 • At dyr der æder kød kaldes for kødædere
 • At dyr der spiser planter kaldes for planteædere
 • At dyr der spiser både kød og planter kaldes for altædere
 • At man ikke kun ud fra kraniet alene kan bestemme, om dyret er et rovdyr, byttedyr eller begge dele.

 

Fællesmål
Kompetenceområde: Undersøgelse
Kompetencemål:

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

   

Færdigheds- og vidensmål: Organismer

 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Kompetenceområde: Perspektivering
Kompetenceområde: Kommunikation
Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begrebe
 • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Kødæder, planteæder, altæder, rovdyr, byttedyr, kamuflage, forsvar, fødekæde.

Pasning af kæledyr

Med udgangspunkt i Skoletjenesten Zoos dyr diskuteres dyrs behov, trivsel og velfærd.

Eleverne møder et pattedyr og et krybdyr og der tales om hvor vigtigt det er at kende til dyrs levevis for at kunne give dem den rette pleje.

Målgruppe: 1.-2.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 2.klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling, Ordkendskab

Læringsmål

 • Ansvaret for kæledyret ligger hos ejeren.
 • Kæledyret stammer fra naturen.
 • Korrekt håndtering af dyr.
 • For at kunne give dyret dets rette pleje, skal man kende dets behov.
 • Kæledyr er menneskeskabt. Vi definerer, hvilke dyr der er kæledyr.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Kæledyr, ansvar (passe på), behov, naturlige levesteder

 

Pasning af Zoodyr

Undervisningsoplægget "Pasning af zoodyr", for 0. - 2. klasse, er et halvdags undervisningsforløb med fokus på praktisk arbejde i stalden, hvor gedens behov samt dens naturlige levesteder er i centrum. Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt.
Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. Som lærer har du derfor en central rolle i dette forløb, og vi forventer derfor, at I er to lærere med. 

Målgruppe: 0.-2.klasse
Fag: Natur/teknologi
Varighed: 3,5 time, kl.8-11.30
Lokalitet: Børnezoo scenen, mødested foran port 3, Roskildevej 38 (OBS ingen indgang på egen hånd)
Antal deltagere: Max. 28 elever. Klassen skal på forhånd opdeles i to hold.
Pris: 1000 kr. + skoleentré til Zoo, Husk at havde EAN (evt. Bruger-ID) eller CVR nummer klar ved booking

Booking af oplægget

Skriv til Louise Nordbjerg

 

Natur/Teknologi (efter 2. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

 • Færdigheds- og vidensmål: Formidling
 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab


Læringsmål

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om:

 • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov.
 • Zoo som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i.
 • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.

 

Forberedelse

Undervisningen i Zoo baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.
Download lærervejledningen, så er I godt i gang!

Nøgleord

Behov, naturligt levested, ansvar (passe på), muge ud, foder

 

Tegn i ZOO - På egen hånd

Dette forløb har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne. Eleverne skal hjemme på skolen tegne et dyr, og selvsamme dyr skal tegnes, når klassen er i Zoologisk Have. Gennem iagttagelser af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed på de enkelte dyrs tilpasninger samt levested.

Det er oplagt at lave dette forløb tværfagligt med billedkunst, dansk og natur/teknologi.

 

Forløbet vil styrke elevernes evne til at observere dyr og deres anlæg, så eleverne kan tegne et dyr og deres levested, ikke kun ud fra deres hukommelse, men ud fra deres faktiske udseende. Herved vil eleverne trænes i at observere på specifikke kendetegn, således at deres tegninger vil blive mere detaljerede, men ligeledes vil deres viden om dyret styrkes.

Download undervisningsvejledningen her

 

FORLØB TIL 3. - 4. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 3. - 4. klasse nedenfor.

Dyret indeni

Eleverne er med til fælles at dissekere en høne og undersøger hønens ydre og indre. Underviseren styrer dissektionen, mens eleverne på skift er med til at føre kniven. Hønens anatomi og fysiologi gennemgås og sammenlignes med menneskets. Fokus vil især være på blodkredsløb og åndedræt. Som afslutning fodres og aktiveres et af rovdyrene med hønen.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: materialepris på 250kr, samt skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

Kompetenceområde: Undersøgelse, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1+2

Kompetenceområde: Modellering, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Mennesket, 1

Kompetenceområde: Kommunikation, 

 • Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

 

Læringsmål

 • Eleverne får indsigt i hønens overordnede anatomi og fysiologi sammenlignet med mennesket. 
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør åndedrætsfunktionen. 
 • Eleverne introduceres til de organer og processer der tilsammen udgør blodkredsløbet 

 

Forberedelse på Skolen

I Skoletjenesten Zoo har vi stor erfaring med at undervise elever i dissektion. Fra tid til anden oplever vi, at klassen ikke er tilstrækkelig forberedt på forløbet, hvilket medfører, at klassen ikke får det maksimale udbytte af forløbet.

Download og brug derfor lærervejledningen  og arbejdsark der skal fungere som en hjælp til at forberede eleverne på forløbet i Zoo.

Nøgleord

Hjerte, lunger, luftrør, blodårer, celler, ilt, kuldioxid, transport af næringsstoffer.

 

Tilpasninger til Afrikas savanne

Eleverne introduceres til Afrikas savanne og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet på savannen og gennem undervisningen får eleverne placeret klodens savanne områder på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til savannen som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Modellering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Perspektivering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1
 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Afrikas savannes klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist f.eks. advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde savanneområder på verdenskortet.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø

 

Tilpasninger til regnskoven

Eleverne introduceres til regnskoven og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr. Undervisningen fokuserer på klimaet i regnskoven og gennem undervisningen får eleverne placeret klodens regnskovs områder på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til regnskoven som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Modellering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Perspektivering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1
 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til regnskovens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde regnskovsområder på verdenskortet.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø

Tilpasninger til Norden

Eleverne introduceres til Norden og dens dyreliv gennem effekter og håndtering af levende dyr.
Undervisningen fokuserer på klimaet og miljøet i Norden og hvordan dyrene er tilpasset til årstiderne og kulden. Gennem undervisningen får eleverne placeret Norden på verdenskortet, samt på egen hånd undersøgt forskellige dyrs tilpasninger til Norden som levested.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Modellering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 2
 • Kompetenceområde: Perspektivering. Færdigheds- og vidensmål: Naturen lokalt og globalt, 1
 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab

Læringsmål

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til Nordens klima og miljø.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på skolen har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark1 og arbejdsark 2 hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et for- og efterbearbejde på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget. 

Nøgleord

Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, vinterdvale, vintersøvn.

 

Matematik i Zoo 3.-4. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i Zoo. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Matematik (efter 4. klasse)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Modellering, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1+2
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1

Læringsmål

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i Zoo.

Forslag til forberedelse på Skolen:

Brainstorm med eleverne om, hvad man kan bruge matematik til i Zoo. Brug arbejdsarket til at sætte ord og billeder på simple regnestykker med udgangspunkt i jeres kommende besøg i Zoo. Formen på arbejdsarket vil være genkendeligt i Zoo. Fortæl eleverne, at de i Zoo skal lave regnehistorier om slanger og mus.

Print ”Lærevejledning” samt ”Arbejdsark 1”.

Nøgleord: Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løse vha. matematik, matematiske ræsonnementer, addition/plus, multiplikation/gange, regnehistorier.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

På en tur rundt i Zoo kan I forbi nogle af de steder, eleverne selv har nævnt, hvor man i Zoo bruger matematik i hverdagen. F.eks. foderkøkkenet (foder til dyrene), kiosker (mad og is), anlægsstørrelse, indgangen (billetter) osv.  

Dyregrupper - Klassifikation

Gennem håndtering af udstoppede- og levende dyr, finder eleverne fællestræk blandt forskellige dyrearter. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser og i grupper arbejder de frem til, hvad der karakteriserer de forskellige dyregrupper; pattedyr, krybdyr, fugle og insekter.

Målgruppe: 3.-4.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 4. klasse)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1. Naturen lokalt og globalt, 1
 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

Forslag til forberedelse på Skolen

Brainstorm over hvad vi mennesker har til fælles som mennesker og hvad vi har til fælles med andre pattedyr. Tal om hvorfor vi for nemheds skyld opdeler både planter og dyr i grupper.

Nøgleord: Fællestræk, forskelle, kendetegn, dyregrupper, pattedyr, krybdyr, fugle, insekter

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

Gå rundt i Zoo og bestem hvilke dyregrupper de forskellige dyr tilhører. Brug de arbejdsark eleverne har arbejdet med i undervisningen. Print evt. "Dyregruppenøgle” som kan støtte eleverne i opgaveløsningen.

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen

Arbejd videre med andre dyregrupper, fx padder, fisk, snegle og spindlere da de nemt kan findes i den danske natur.

FORLØB TIL 5. - 6. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 5. - 6. klasse nedenfor.

Levesteder

Gennem effekter og håndtering af levende dyr, introduceres eleverne til Norden, savannen og regnskoven som levesteder. Undervisningen fokuserer på klima, miljø og dyrenes tilpasninger. Gennem undervisningen får eleverne placeret de tre habitater på verdenskortet, samt arbejdet med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til de forskellige levesteder.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 Natur/Teknologi (efter 6. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Natur og miljø, 2
 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål 

 • Eleverne opnår gennem oplevelser med effekter og levende dyr en forståelse af dyrenes tilpasninger til klima og miljø i hhv. Norden, regnskoven og på savannen.
 • Eleverne får indsigt i hvordan klima og miljø påvirker dyrenes levevilkår og dermed tilpasninger.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at kunne undersøge dyrs tilpasninger til bestemte leveområder samt  vurdere hvilken strategi dyret bruger for at undgå at blive spist fx advarselsfarver, forsvar, kamuflage og snyd.
 • Eleverne trænes i at genkende og finde hhv. Norden, regnskoven og savannen på verdenskortet.

Forslag til forberedelse på Skolen

Herunder er nogle punkter, som I kan arbejde med inden I kommer i Zoo. Det vil optimere det faglige udbytte af undervisningen i Skoletjenesten.

 • Arbejde med begrebet tilpasning: Hvad er en tilpasning? Hvorfor er dyrene tilpasset deres leveområde?
 • Lad eleverne komme med eksempler på specifikke tilpasninger på dyr, som eleverne kender.
 • Hvad kendetegner hhv. savanneområder, Norden og regnskovsområder i forhold til klimaet?

Nøgleord: Vekselvarm, ensvarm, tilpasninger, advarselsfarver, kamuflage, forsvar og snyd (mimikri), ækvator, klima og miljø, pattedyr, krybdyr og insekter.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

 • Gå på opdagelse i Zoo´s regnskov, nordiske hjørne og savanne og find tilpasninger hos dyrene.
 • Del evt. klassen i tre, og lad hver gruppe undersøge dyr fra enten savannen, regnskoven eller Norden.

Matematik i Zoo 5.-6. klasse

Mød en Zoomedarbejder, som kan fortælle om slangerne, deres foder og hvilke matematiske udfordringer de støder på i hverdagen i Zoo. Eleverne vil blive præsenteret for en række informationer og hverdagsproblematikker, hvorudfra de selv skal være med til at opstille nogle matematiske problemer og løse dem. Undervejs er der mulighed for at eleverne håndterer de aktuelle dyr.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Matematik (efter 6. klassetrin)

 • Matematiske kompetencer, Problembehandling, 1+2
 • Matematiske kompetencer, Ræsonnement og tankegang, 1
 • Tal og algebra, Regnestrategier, 1

Læringsmål

 • Eleverne trænes i at opstille enkle matematiske problemer.
 • Eleverne får en forståelse for brug af matematik i hverdagen og på en arbejdsplads.
 • Elevernes matematiske viden aktiveres og bruges til at løse enkle hverdagsproblemer i Zoo.

Forslag til forberedelse på Skolen:

Brainstorm med eleverne om, hvad man kan bruge matematik til i Zoo. Brug arbejdsarket til at sætte ord og billeder på simple regnestykker med udgangspunkt i jeres kommende besøg i Zoo. Formen på arbejdsarket vil være genkendeligt i Zoo. Fortæl eleverne, at de i Zoo skal lave regnehistorier om slanger og mus. Tal med eleverne om hvilke kriterier regnehistorierne skal opfylde, f.eks. ”der skal bruges minimum to regnearter”, ”Der skal minimum indgå to dyr”, ”Der skal indgå en ubekendt” osv.

Print ”Lærevejledning” samt ”Arbejdsark 1”.

Nøgleord: Problemløsning, hverdagsproblemer der kan løse vha. matematik, matematiske ræsonnementer, addition, multiplikation, regnehistorier.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

På en tur rundt i Zoo kan I forbi nogle af de steder, eleverne selv har nævnt, hvor man i Zoo bruger matematik i hverdagen. F.eks. foderkøkkenet (foder til dyrene), kiosker (mad og is), anlægsstørrelse, indgangen (billetter) osv.  

Dyregrupper - Klassifikation

Gennem håndtering af udstoppede- og levende dyr, finder eleverne fællestræk blandt forskellige dyrearter. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser og i grupper arbejder de frem til, hvad der karakteriserer de forskellige dyregrupper; pattedyr, krybdyr, fugle og insekter.

Målgruppe: 5.-6.klasse
Fag: Natur/ teknologi
Varighed: 45 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Natur/Teknologi (efter 6. klasse)

 • Kompetenceområde: Kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: Ordkendskab, 1

Læringsmål

 • Eleverne introduceres til videnskabelig opdeling af dyr i forskellige dyregrupper ud fra dyrenes fællestræk.
 • Eleverne får indsigt i hvilke fællestræk der er karakteristiske for hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.
 • Eleverne trænes i på egen hånd at placere dyr i de grupper de hører til hhv. pattedyr, krybdyr, insekter og fugle.

Forslag til forberedelse på Skolen

Brainstorm over hvad vi mennesker har til fælles som mennesker og hvad vi har til fælles med andre pattedyr. Tal om hvorfor vi for nemheds skyld opdeler både planter og dyr i grupper.

Nøgleord: Fællestræk, forskelle, kendetegn, dyregrupper, pattedyr, krybdyr, fugle, insekter

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

Gå rundt i Zoo og bestem hvilke dyregrupper de forskellige dyr tilhører. Brug de arbejdsark eleverne har arbejdet med i undervisningen. Print evt. "Dyregruppenøgle” som kan støtte eleverne i opgaveløsningen.

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen

Arbejd videre med andre dyregrupper, fx padder, fisk, snegle og spindlere da de nemt kan findes i den danske natur.

FORLØB TIL 7. - 10. KLASSE

Se hvilke forløb Skoletjenesten tilbyder til 7. - 10. klasse nedenfor.

Naturvidenskabelige undersøgelser - Adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i at observere naturen, og beskrive det de ser objektivt. De diskuterer hvad adfærd er, og hvilke funktioner forskellige signaler har hos henholdsvis dyr og mennesker. Der udføres adfærdsforsøg med mus, hvor individer sættes sammen parvis i arenakasser. Musene iagttages, og der knyttes ord og termer på observationerne. Yderligere diskuteres formålet med forskellige adfærdsformer, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd.


Øvelsen træner eleverne i naturvidenskabelig metode med særlig fokus på induktiv og deduktiv metode, samt afprøvning af hypoteser og formulering af konklusioner på baggrund af egne undersøgelser.

Målgruppe: 7.-10. Klasse

Fag: Biologi
Varighed: 90 minutter
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Undersøgelser i naturfag, 1-2

Læringsmål

 • At eleverne har viden om forskellige adfærdsformer hos dyr og mennesker
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at undersøge adfærd hos dyr

Forslag til forberedelse på Skolen:

Tal med eleverne om hvad adfærd er med udgangspunkt i mennesker.

 • Hvad er adfærd?
 • Hvordan kan man se adfærd?
 • Hvordan har vi lært at kunne forstå andres adfærd?
 • Hvem bestemmer hvad, der er god og dårlig adfærd?

Nøgleord: Hypotese, forsøg og konklusion, induktiv eller deduktiv metode, adfærd, stimuli- motivation respons, sociale dyr, flokstruktur: Hierarki, rangorden.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Adfærdsobservationer på kappebavian (arbejdaark, faktaark og lærervejledning)

Ekstra arbejdsark 

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Kombiner evt. emnet med virtuel kommunikation og få eleverne til at udtrykke sig i emojis, memes og forkortelser og få dem til at tage stilling til, om der findes virtuelle spilleregler for hvordan man bør opføre sig.

 

Dissektion og etik

Under forløbet skal eleverne dissekere høns med det formål at tilegne sig viden om hønens specifikke tilpasninger, som de indre organer er et udtryk for. Inden dissektionen skal eleverne forholde sig til de dyreetiske overvejelser, der hænger sammen med en dissektion. Hønens anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Havens anlæg.

Målgruppe: 7.-10. Klasse
Vi har haft blandende oplevelser med 7. klasser og dette forløb, og har for en periode kun udbudt oplægget fra 8-10.klasse. Hvis du booker forløbet som lærer til en 7.klasse, forventer vi derfor, at klassen er velforberedte på hvad der skal ske. I kan med fordel forberede jer på besøget ved at gennemgå undervisningsoplægget ”Etik” og tale om, hvad der forventes af eleverne, når vi afliver dyr for at lære af deres anatomi.
Fag: Biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: 250kr for materialer samt skoleentré til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Krop og sundhed, 2

Læringsmål

 • At få eleverne til at tage stilling til dyreetiske spørgsmål
 • At eleverne kan dissekere et dyr og kende de forskellige organer
 • At give eleverne viden om hønens anatomi og indsigt i de tilpasninger, som får hønens og menneskets anatomi til at adskille sig fra hinanden.

 

Forberedelse på skolen

Da det øger det faglige udbytte af undervisningen forventes det, at:

 • eleverne er grundigt forberedt på, at de selv skal dissekere høns.
 • eleverne på forhånd har gennemgået menneskets anatomi.
 • klassen på forhånd har diskuteret etik omkring dissektion og dyr. (brug evt. nedenstående undervisningsmateriale om etik

Nøgleord: Anatomi, lungekredsløb, blodkredsløb, fordøjelsessystemet, forplantningssystemet, etik.

 

Øvrige forslag til forberedelse på skolen

Undervisningsoplægget ”Etik” hvor følgende arbejdsark anvendes:

Etik i biologien uv vejl til skoler

Etik i biologien arbejdsark 1

Etik i biologien arbejdsark 2

Etik i biologien faktabokse

  

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen

 • Tal endnu en gang om organernes funktion – tag evt. udgangspunkt i de billeder du som lærer har taget af hønens organer under dissektion.

 

Evolution og tilpasninger

Forløbet giver eleverne indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser med levende dyr som omdrejningspunkt. Efter en interaktiv indføring i evolutionens grundbegreber, undersøger eleverne forskellige dyrs tilpasninger, for derigennem at kunne diskutere deres tilhørsforhold til et specifikt levested. Til slut perspektiveres evolutionens grundbegreber til Zoologisk Haves arbejde med internationalt avlssamarbejde.


Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: matematik, biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Undersøgelse. Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-3
 • Kompetenceområde: Modellering. Færdigheds- og vidensmål: Evolution, 1-2

Læringsmål

 • At give eleverne en indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser. 
 • At give eleverne en forståelse af hvorledes dyrs udseende, opbygning og adfærd er tilpasset deres habitat. 
 • At give eleverne en forståelse for arters opståen og udvikling 

Forslag til forberedelse på Skolen:

 • Faglig læsning om evolutionsteori med fokus på nøglebegreberne: Kønnet formering, fødselsoverskud, variation, mutation, naturlig selektion

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Arbejdsark:

Evolution, Lærervejledning

Evolution, Arbejdsark

Zoo som arbejdsplads

Hvilke jobs findes der i en Zoologisk Have? Med udgangspunkt i Københavns Zoo diskuterer eleverne visionen bag en zoologisk have, samt hvilke arbejdsfunktioner en zoo kræver. Undervisningen afsluttes med et indblik i en dyrepassers hverdag og håndtering af dyr.

Målgruppe: 7.-10.klasse
Fag: Uddannelse og job, biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: 1 klasse, max 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Uddannelse og job - obligatorisk (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Fra uddannelse til job. Færdigheds- og vidensmål: Fra uddannelse til job 1, Information 1, Uddannelse- og jobkendskab 1.

Læringsmål

 • Eleverne diskuterer zoologiske havers berettigelse og får herigennem en forståelse for Zoo’s mission
 • Eleverne skal få en indsigt i, hvor stor og kompleks Zoo som arbejdsplads er, hvor mange forskellige former for jobs der er, heriblandt jobbet som dyrepasser.
 • Eleverne skal perspektivere deres egen fremtid ud fra Zoo som deres fremtidige arbejdsplads. 

 

Forslag til forberedelse på skolen

Tal med eleverne om, hvad deres holdning er til Zoologisk Have (lad dem have deres egen mening - vi skal bruge den i en diskussion om zoologiske havers berettigelse).

Få alle elever til at fortælle hvilken uddannelse de kunne tænke sig. Lav en liste over de forskellige uddannelser.

Nøgleord: Zoo som virksomhed, zoologiske havers berettigelse, uddannelse, jobfunktion, dyrepasseruddannelsen.

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo

Gå en tur rundt i haven og se om I kan gætte de ansattes jobfunktioner (stop evt. et par stykker og spørg).

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen

Vend tilbage til elevernes ønsker til uddannelse, som I talte om inden I kom, og se hvor mange af uddannelserne, der kunne passe ind i Zoologisk Have.

Grib fat i nogle af jobfunktionerne i Zoo (gerne dem, som passer på nogle af elevernes jobønsker), og giv eleverne, hver især, til opgave at undersøge kravene til de forskellige uddannelser og herudfra lave en plan for, hvordan de kan nå hen til målet (jobbet) og hvilke kvalifikationer det kræver.

 

Genetik og arvelighed

Forløbet giver en introduktion til genetik og arvelighed gennem praktiske øvelser med museynglegrupperne i Skoletjenesten. Eleverne bliver introduceres til dominante og recessive gener, og arbejder med at udregne sandsynligheder for genotyper og fænotyper hos mus.
Forløbet afsluttes med et besøg i haven med den videnskabelige afdeling, som fortæller om hvilken rolle genetik og arvelighed spiller i Zoologisk Have.

Målgruppe: 7.-10. kl.
Fag: Biologi
Varighed: 90 min.
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: Max. 28 elever.
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

Biologi (efter 9. klassetrin)

 • Kompetenceområde: Modellering. Færdigheds- og vidensmål: Celler, mikrobiologi og bioteknologi, 3.

Læringsmål 

 • At eleverne får viden om genetik og arvelighed
 • At eleverne kan bruge et krydsningsskema
 • At eleverne kan udlede genotyper på mus
 • At eleverne har viden om brugen af genetik i Zoologisk Have

Forslag til forberedelse på Skolen:

Inden forløbet i Zoo, vil det være en fordel hvis I har gennemgået cellers opbygning, funktion og formering, samt DNA´ets funktion.

Nøgleord: Arveanlæg, gener, alleler, dominante og recessive gener, fænotype og genotype

 

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Tag eleverne med over i Børnezoo til husdyrene og fortæl dem om avl/forædling, og hvorfor man som avler skal vide noget om genetik (se lærervejledningen).
Print opgaven ”Genetik og arvelighed – husdyr, arbejdsark 1” ud og lad eleverne løse den som afslutning på forløbet. Opgaven lægger op til at eleverne lige har gennemgået undervisningsforløbet i Skoletjenesten. Hvis de ikke har haft undervisningsforløbet, eller du ønsker at differentiere mellem eleverne, print da "Genetik og arvelighed – husdyr, arbejdsark 2" som har en lavere sværhedsgrad.

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Et evolutionsforløb vil være en naturlig efterfølger til genetik forløbet, da genetik og evolution hænger sammen og således vil understøtte hinanden.

Sex i dyrenes verden - uge 6

Hvad skal sex egentlig gøre godt for og hvilket udstyr skal der til?
Hvor mange forskellige måder kan dyrene formere sig på?
Vi kommer en tur omkring evolution og genetik når vi stiller skarpt på sex i uge sex. Forløbet sluttes af med en tur i haven og en snak om hvorfor vi i Zoologisk Have går ret meget op i sex.

Målgruppe: 7.-9 .klasse
Varighed: 120 min.
Lokalitet: Zoologisk Have
Antal deltagere: max. 28 elever
Pris: 500kr., der betales skoleentré til ZOO
Tidspunkt: Hver dag kl. 10.00 og kl.13.00