GYMNASIEFORLØB

Undervisningstilbud og emner i Skoletjenesten Zoo for gymnasiet og HF.

I Zoo er der mulighed for anvendelse af effekter og virkemidler, der kan være svære at få integreret i den daglige undervisning på gymnasiet. Et gymnasieoplæg i Zoo er tænkt som et supplement til undervisningen i naturfag og har til hensigt at kunne forstærke underviserens pædagogiske motiver.
Det er hensigten at oplæggene kombinerer anvendt biologi eller andre naturfag med faglige diskussioner samt aktuelle fagtermer, der knytter sig til emnet.

Til undervisningen anvendes typisk materialer, der også kan benyttes til efterbearbejdning af forløbet.

Oplæggene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Varigheden af tilbuddene er som udgangspunkt 90 minutter.

Ønsker du at bestille undervisning eller har du ønsker eller ideer til aktiviteter med gymnasieklasser, som ikke er beskrevet på zoo.dk, kontakt Louise Bach på lob@zoo.dk

ETOLOGI

Nedenfor kan du orientere dig om det forløb Skoletjensten Zoo, tilbyder i forbindelse med etologiundervisningen.

Eksperimentdesign - Adfærd

Oplæggets formål er at træne eleverne i selv at designe naturvidenskabelige eksperimenter. Med udgangspunkt i social adfærd hos mus, designer eleverne selv både et induktivt og et deduktivt forsøg. Musene observeres, og der knyttes termer på forskellige adfærdsformers formål, f.eks. aggressiv, social og seksuel adfærd.  Undervejs drøftes variabelkontrol og der afprøves hypoteser, som efter eksperimenterne formuleres til konklusioner.

Eksperimenterne afsluttes med en diskussion af eventuelle fejlkilder.

Til slut perspektiveres forløbet til Zoologisk Haves eget arbejde med metoderne.

Målgruppe: Gymnasium

Varighed: 90 min

Maks. antal deltagere: 30 elever

Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til ZOO

Læringsmål

 • At eleverne får en forståelse for, hvad adfærd er, og hvilke formål adfærden har hos dyr og mennesker.
 • At eleverne bliver fortrolige med naturvidenskabelig metode.
 • At eleverne kan lave egne forsøgsdesign, både induktive og deduktive.
 • At eleverne kan drage konklusioner ud fra egne forsøg.
 • At eleverne kan vurdere fejlkilder

EVOLUTION

Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet evolution.

Evolution og genetik

Forløbet kombinerer evolutionsteori med genetik og arvelighed for at give en dybere forståelse for hvilke mekanismer, der er i spil når nye arter udvikler sig.

Der tages udgangspunkt i husmusen evolutionære udvikling gennem udregning af fitness for forskellige fænotyper samt registrering af musens tilpasninger til forskellige selektionsfaktorer. Vi kigger på musens arvemateriale og gennemgår meiose og mutation som en forudsætning for variation, der er en forudsætning for evolution.

Til sidst skal eleverne selv sætte evolutionens grundbegreber på en vandrende rosengren og diskutere kønnet formering kontra ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.

Varighed: 90 min

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo

Antal deltagere: 30 elever
Pris:
Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

Målgruppe: Stx, hf, htx
Fag:
Biologi A, B og C

Kernestof:

 • Genetik og molekylær-biologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi
 • Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Repræsentations- og modelleringskompetencer

 • Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-hæng
 • Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
 • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger

 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne opnår viden om evolutionens grundbegreber gennem en enkelt arts evolutionære udvikling
 • At eleverne opnår viden om de genetiske processer, som er til stede ved evolution, herunder nedarvningsprincipper, genotyper, fænotyper, meiose, mutation.
 • At eleverne kan udregne absolut og relativ fitness for forskellige fænotyper
 • At eleverne bliver bekendte med opbygningen af fylogenetiske træer
 • At eleverne kan diskutere fordele og ulemper ved ukønnet formering i et evolutionært perspektiv.

Evolution og klassifikation

I oplægget evolution og klassifikation introduceres eleverne for begreberne evolution og klassifikation, samtidig med at de stifter bekendtskab med evolutionsteorien. Genetik og arvelighed berøres, og det er hensigten, at eleverne øver begreber og fagtermer, via praktiske opgaver.

Med udgangspunkt i levende dyr og genstande sammenlignes forskellige arters morfologi, og seks forskellige fagtermer med udgangspunkt i struktur, udforskes.


Eleverne opfordres afslutningsvis til at gå ud i Zoo og fortsætte arbejdet.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Forslag til forberedelse på Skolen:

 • Diskuter begreberne
  • Evolution
  • Variation
  • Mitose og meiose
  • Mutation
  • Selektion

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Arbejdsark:

Evolution, Lærervejledning

Evolution, Arbejdsark

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Download følgende arbejdsark til repetition af dagens undervisning; Arbejdsark og Begrebsoversigt

FYSIOLOGI

Zoo har to spændende forløb i forbindelse med undervisning i emnet fysiologi. Forløbene omhandler respiration og stofskifte og hvirveldyrs indre organer. Se detaljer og arbejdsark til de to forløb nedenfor.

Respiration og stofskifte

Bruger et krybdyr lige så meget ilt som et pattedyr? Hvad sker der med pattedyrs stofskifte, når temperaturen ændres? Og hvad er sammenhængen mellem respiration og stofskifte?

Ved hjælp af forskellige metoder og redskaber undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte.
Forsøget lægger op til en diskussion af ens- og vekselvarme organismers tilpasning til deres levesteder ved hjælp af deres stofskifte og form såvel som til en diskussion af fejlkilder og valg af forsøgsmetode.

Forsøget kan yderligere være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan biotiske såvel som abiotiske faktorer påvirker henholdsvis ens- og vekselvarme organismers liv.

Det er vigtigt at eleverne på forhånd har arbejdet med hypotesearbejdsarket og læst forsøgsvejledningen. Forsøg og data er velegnede til rapport-/journalskrivning.

Medbring selv papir, blyant, lommeregner og 5 stopure.
Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90-120 min., kun eftermiddage
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

Komparativ anatomi

Under overskriften komparativ anatomi, skal eleverne, i grupper, dissekere hhv. pattedyr, fugle og insekter, med det formål at tilegne sig viden om marsvin, høns og kakerlakkers ydre såvel som indre anatomi og tilpasninger. Dyrenes anatomi relateres til menneskets, og der lægges især vægt på lungekredsløbet, blodkredsløbet, fordøjelsessystemet samt forplantning. Inden dissektionen skal eleverne forholde sig til de dyreetiske overvejelser, der hænger sammen med en dissektion. Undervisningen afsluttes med en fælles fodring med de dissekerede dyr i et af Zoologisk Haves dyreanlæg.

Prisen for oplægget er en materialepris på 250 kr. Regning tilsendes efter besøget. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Oplægget kan med fordel kombineres med oplægget "Respiration og stofskifte", hvor der fokuseres på de fysiologiske funktioner og tilpasninger.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: 250kr. for materialer, skoleentré til Zoo. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Angst

De fleste har stiftet bekendtskab med angstens fysiske manifestationer på et tidspunkt i deres liv, men hvad er det egentlig, der sker i hjernen og hvorfor reagerer kroppen som den gør? Formålet med forløbet er at introducere eleverne for de neurospykologiske og fysiologiske aspekter af angst. Der er fokus på det limbiske systems elementer og sammenhænge, og forbindelsen til nervesystemet.

Eleverne opstiller selv forsøg vha. naturvidenskabelig metode, med en udvalgt forsøgsperson, som eksponeres for en slange eller fugleedderkop. Gruppen vælger én eller flere fysiologiske reaktioner som målbare variabler og monitorerer variablerne på forsøgspersonen mens personen nærmer sig det udvalgte dyr.

Målgruppe: stx, hf og htx
Fag: psykologi (kognition), biologi (menneskets fysiologi)
Varighed: 90 min
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max 30
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
 • At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
 • At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg

 

Forslag til forberedelse på Skolen:

Psykologi: Det er en fordel hvis i, inden undervisningen i Zoo, har gennemgået neuropsykologien med særlig vægt på det limbiske system og kortex.

Biologi: Det er en fordel hvis i, inden undervisningen i Zoo, har gennemgået nervesystemet med særlig vægt på det sympatiske og parasympatiske nervesystem.

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Forløbet kan med fordel bruges til et skriftligt produkt med empiriindsamling og eksperiment.

Kernestof:

Biologi A/B/C:

Hormonel regulering og nervesyst


Psykologi C/B:

2.2.3. kognition og læring

   

  GENETIK

  Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet genetik.

  Faderskabsbestemmelse af chimpanser

  Zoos chimpansepopulation består af hunner med unger samt 2 voksne hanner. Den ene han, Carl, er den ubestridte alfahan og har eneret på hunnernes gunst. Zoo har udført en undersøgelse af alle individernes arvemateriale for at undersøge, hvorvidt Carl rent faktisk er far til ungerne, eller om beta-hannen Yoran har haft succes med skjulte parringer.

  Undervisningen er opdelt i 2 dele:
  Først et møde i abejunglen med de dyrepassere, der dagligt passer aberne. Eleverne får her en indsigt i abernes forskelligheder, samtidig med at de kan stille spørgsmål til dem, der har den tætte daglige kontakt med dyrene. I hold noterer de markører, som gør det muligt at skille individerne fra hinanden.

  Anden del af oplægget foregår i Zooskoletjenestens undervisningslokaler.

  Via udleverede sekvensanalyser af såkaldte 13 CODIS-markører udføres faderskabsbestemmelser af ungerne ved sammenligninger mellem unger og voksne individer.De markører, der dokumenterer faderskab, bygges i dna-modeller. Holdende sammenligner og diskuterer deres resultater.

  Genetik på a- eller b-niveau er en fordel, men ikke en forudsætning.

  Målgruppe: stx, hf og htx
  Varighed: 90 min
  Maks. antal deltagere: 30 elever
  Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

  Download arbejdsark her:

  BESTIL UNDERVISNING

  Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

  Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

  BESTIL UNDERVISNING