o

GYMNASIEFORLØB

Undervisningstilbud og emner i Skoletjenesten Zoo for gymnasiet og HF.

I Zoo er der mulighed for anvendelse af effekter og virkemidler, der kan være svære at få integreret i den daglige undervisning på gymnasiet. Et gymnasieoplæg i Zoo er tænkt som et supplement til undervisningen i naturfag og har til hensigt at kunne forstærke underviserens pædagogiske motiver.
Det er hensigten at oplæggene kombinerer anvendt biologi eller andre naturfag med faglige diskussioner samt aktuelle fagtermer, der knytter sig til emnet.

Til undervisningen anvendes typisk materialer, der også kan benyttes til efterbearbejdning af forløbet.

Oplæggene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Varigheden af tilbuddene er som udgangspunkt 90 minutter.

Ønsker du at bestille undervisning eller har du ønsker eller ideer til aktiviteter med gymnasieklasser, som ikke er beskrevet på zoo.dk, kontakt Louise Bach på lob@zoo.dk

ETOLOGI

Nedenfor kan du orientere dig om det forløb Skoletjensten Zoo, tilbyder i forbindelse med etologiundervisningen.

Adfærd

Eleverne er med til selv at opstille og udføre adfærdsforsøg, der skal illustrere eksempler på social adfærd hos mus. I arenakasser sættes musene sammen parvis, og ud fra elevernes egne overvejelser og diskussioner iagttages musenes adfærd. Øvelsen træner eleverne i brug af naturvidenskabelige metode, især med henblik på induktiv og deduktiv metode, samt afprøvning af hypoteser på baggrund af egne undersøgelser.


Forsøget er velegnet til senere rapportskrivning.


Der er udarbejdet en række undervisningsmaterialer (faktaark og registreringsskemaer), der lægges op til videre observationer ude i Haven, f.eks. kappebavianer, elefanter, løver m.fl.

 

Målgruppe: stx, hf og htx

Varighed: 90 min

Maks. antal deltagere: 30 elever

Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Forslag til forberedelse på Skolen:
Tal med eleverne om hvad adfærd er med udgangspunkt i mennesker.

 • Hvad er adfærd?
 • Hvordan kan man se adfærd?
 • Hvordan har vi lært at kunne forstå andres adfærd?
 • Hvem bestemmer hvad, der er god og dårlig adfærd?

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Adfærdsobservationer på kappebavian

Arealanvendelse og aktivitetsanalyse; arbejdark samt lærervejledning 

Øvrige arbejdsark:

Registreringsark Chimpanser 1

Registreringsark Chimpanser 2


Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Kombiner evt. emnet med virtuel kommunikation og få eleverne til at udtrykke sig i emojis, memes og forkortelser og få dem til at tage stilling til, om der findes virtuelle spilleregler for hvordan man bør opføre sig.

 

EVOLUTION

Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet evolution.

Evolution og klassifikation

I oplægget evolution og klassifikation introduceres eleverne for begreberne evolution og klassifikation, samtidig med at de stifter bekendtskab med evolutionsteorien. Genetik og arvelighed berøres, og det er hensigten, at eleverne øver begreber og fagtermer, via praktiske opgaver.

Med udgangspunkt i levende dyr og genstande sammenlignes forskellige arters morfologi, og seks forskellige fagtermer med udgangspunkt i struktur, udforskes.


Eleverne opfordres afslutningsvis til at gå ud i Zoo og fortsætte arbejdet.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Forslag til forberedelse på Skolen:

 • Diskuter begreberne
  • Evolution
  • Variation
  • Mitose og meiose
  • Mutation
  • Selektion

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Arbejdsark:

Evolution, Lærervejledning

Evolution, Arbejdsark

 

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Download følgende arbejdsark til repetition af dagens undervisning; Arbejdsark og Begrebsoversigt

FYSIOLOGI

Zoo har to spændende forløb i forbindelse med undervisning i emnet fysiologi. Forløbene omhandler respiration og stofskifte og hvirveldyrs indre organer. Se detaljer og arbejdsark til de to forløb nedenfor.

Respiration og stofskifte

Bruger et krybdyr lige så meget ilt som et pattedyr? Hvad sker der med pattedyrs stofskifte, når temperaturen ændres? Og hvad er sammenhængen mellem respiration og stofskifte?

Ved hjælp af forskellige metoder og redskaber undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte.
Forsøget lægger op til en diskussion af ens- og vekselvarme organismers tilpasning til deres levesteder ved hjælp af deres stofskifte og form såvel som til en diskussion af fejlkilder og valg af forsøgsmetode.

Forsøget kan yderligere være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan biotiske såvel som abiotiske faktorer påvirker henholdsvis ens- og vekselvarme organismers liv.

Det er vigtigt at eleverne på forhånd har arbejdet med hypotesearbejdsarket og læst forsøgsvejledningen. Forsøg og data er velegnede til rapport-/journalskrivning.

Medbring selv papir, blyant, lommeregner og 5 stopure.
Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90-120 min., kun eftermiddage
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

Hvirveldyrs indre organer

Oplæggets formål er at klarlægge form og funktion af indre organer hos hvirveldyr. De fleste elever har nok en fornemmelse af, hvilken rolle eksempelvis hjerte og lever spiller for en organisme. Men hvad er deres præcise funktion, og er der forskel på organernes funktion hos f.eks. fugle og pattedyr?

Eleverne deles i 3 grupper, og hver gruppe får tildelt et hvirveldyr.

Eleverne undersøger de udleverede dyr ved dissektion, og bestemmer organer og dyrets køn ved hjælp af oversigtsbilleder. Resultaterne fremlægges for de andre grupper, og forskelle og ligheder diskuteres.

Prisen for oplægget er en materialepris på 250 kr. Regning tilsendes efter besøget. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Oplægget kan med fordel kombineres med oplægget "Respiration og stofskifte", hvor der fokuseres på de fysiologiske funktioner og tilpasninger.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: 250kr. for materialer, skoleentré til Zoo. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Angst

De fleste har stiftet bekendtskab med angstens fysiske manifestationer på et tidspunkt i deres liv, men hvad er det egentlig, der sker i hjernen og hvorfor reagerer kroppen som den gør? Formålet med forløbet er at introducere eleverne for de neurospykologiske og fysiologiske aspekter af angst. Der er fokus på det limbiske systems elementer og sammenhænge, og forbindelsen til nervesystemet.

Eleverne opstiller selv forsøg vha. naturvidenskabelig metode, med en udvalgt forsøgsperson, som eksponeres for en slange eller fugleedderkop. Gruppen vælger én eller flere fysiologiske reaktioner som målbare variabler og monitorerer variablerne på forsøgspersonen mens personen nærmer sig det udvalgte dyr.

Målgruppe: stx, hf og htx
Fag: psykologi (kognition), biologi (menneskets fysiologi)
Varighed: 90 min
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max 30
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
 • At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
 • At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg

 

Forslag til forberedelse på Skolen:

Psykologi: Det er en fordel hvis i, inden undervisningen i Zoo, har gennemgået neuropsykologien med særlig vægt på det limbiske system og kortex.

Biologi: Det er en fordel hvis i, inden undervisningen i Zoo, har gennemgået nervesystemet med særlig vægt på det sympatiske og parasympatiske nervesystem.

Forslag til efterbearbejdelse på Skolen:

Forløbet kan med fordel bruges til et skriftligt produkt med empiriindsamling og eksperiment.

Kernestof:

Biologi A/B/C:

Hormonel regulering og nervesyst


Psykologi C/B:

2.2.3. kognition og læring

   

  GENETIK

  Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet genetik.

  Faderskabsbestemmelse af chimpanser

  Zoos chimpansepopulation består af hunner med unger samt 2 voksne hanner. Den ene han, Carl, er den ubestridte alfahan og har eneret på hunnernes gunst. Zoo har udført en undersøgelse af alle individernes arvemateriale for at undersøge, hvorvidt Carl rent faktisk er far til ungerne, eller om beta-hannen Yoran har haft succes med skjulte parringer.

  Undervisningen er opdelt i 2 dele:
  Først et møde i abejunglen med de dyrepassere, der dagligt passer aberne. Eleverne får her en indsigt i abernes forskelligheder, samtidig med at de kan stille spørgsmål til dem, der har den tætte daglige kontakt med dyrene. I hold noterer de markører, som gør det muligt at skille individerne fra hinanden.

  Anden del af oplægget foregår i Zooskoletjenestens undervisningslokaler.

  Via udleverede sekvensanalyser af såkaldte 13 CODIS-markører udføres faderskabsbestemmelser af ungerne ved sammenligninger mellem unger og voksne individer.De markører, der dokumenterer faderskab, bygges i dna-modeller. Holdende sammenligner og diskuterer deres resultater.

  Genetik på a- eller b-niveau er en fordel, men ikke en forudsætning.

  Målgruppe: stx, hf og htx
  Varighed: 90 min
  Maks. antal deltagere: 30 elever
  Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

  Download arbejdsark her:

  BESTIL UNDERVISNING

  Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

  Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

  BESTIL UNDERVISNING