o

GYMNASIEFORLØB

Undervisningstilbud og emner i Skoletjenesten Zoo for gymnasiet og HF.

I Zoo er der mulighed for anvendelse af effekter og virkemidler, der kan være svære at få integreret i den daglige undervisning på gymnasiet. Et gymnasieoplæg i Zoo er tænkt som et supplement til undervisningen i naturfag og har til hensigt at kunne forstærke underviserens pædagogiske motiver.
Det er hensigten at oplæggene kombinerer anvendt biologi eller andre naturfag med faglige diskussioner samt aktuelle fagtermer, der knytter sig til emnet.

Til undervisningen anvendes typisk materialer, der også kan benyttes til efterbearbejdning af forløbet.

Oplæggene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Varigheden af tilbuddene er som udgangspunkt 90 minutter.

Ønsker du at bestille undervisning eller har du ønsker eller ideer til aktiviteter med gymnasieklasser, som ikke er beskrevet på zoo.dk, kontakt Louise Bach på lob@zoo.dk

ETOLOGI

Nedenfor kan du orientere dig om det forløb Skoletjensten Zoo, tilbyder i forbindelse med etologiundervisningen.

Adfærd og dyreetik

Eleverne udfører adfærdsforsøg, der illustrerer eksempler på social adfærd hos mus. I arenakasser sættes musene sammen parvis, og ved hjælp af adfærdstavler og værkstedsark iagttages musenes adfærd. Efter hvert forsøg bestemmes musenes køn.

Formålet med de forskellige adfærdselementer diskuteres, og der drages paralleller til andre arter. Forsøget er velegnet til senere rapportskrivning.

Anvendelsen af adfærdsbiologi i Zoo, landbrug og medicinalindustri diskuteres, herunder de etiske overvejelser, der følger med en øget viden om dyrs naturlige adfærd.

Der er udarbejdet en række undervisningsmaterialer (faktaark og registreringsskemaer), der lægges op til videre observationer ude i Haven, f.eks. kappebavianer, elefanter, løver m.fl.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

EVOLUTION

Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet evolution.

Evolution og klassifikation

Her introduceres eleverne for begreberne taksonomi og klassifikation, samtidig med at de stifter bekendtskab med evolutionsteorien via udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold. Det er desuden hensigten, at eleverne øver de begreber og fagtermer, der knytter sig til emnet.

Med udgangspunkt i levende dyr og genstande sammenlignes forskellige arters morfologi, bevægelser, respiration, fødeoptag, formering og vækst. Eleverne arbejder i hold og får til opgave at inddele dyrene systematisk. De fremkomne grupperinger præsenteres og diskuteres.

Eleverne opfordres afslutningsvis til at gå ud i Zoo og fortsætte arbejdet.

Arbejdsarkene om Evolution kan desuden anvendes som inspiration til forberedelse eller efterbearbejdelse af besøget.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

FYSIOLOGI

Zoo har to spændende forløb i forbindelse med undervisning i emnet fysiologi. Forløbene omhandler respiration og stofskifte og hvirveldyrs indre organer. Se detaljer og arbejdsark til de to forløb nedenfor.

Respiration og stofskifte

Bruger et krybdyr lige så meget ilt som et pattedyr? Hvad sker der med pattedyrs stofskifte, når temperaturen ændres? Og hvad er sammenhængen mellem respiration og stofskifte?

Ved hjælp af forskellige metoder og redskaber undersøger eleverne forskellen mellem ens-og vekselvarme organismers respiration, samt hvorledes omgivelsernes temperatur påvirker ensvarme organismers stofskifte.
Forsøget lægger op til en diskussion af ens- og vekselvarme organismers tilpasning til deres levesteder ved hjælp af deres stofskifte og form såvel som til en diskussion af fejlkilder og valg af forsøgsmetode.

Forsøget kan yderligere være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan biotiske såvel som abiotiske faktorer påvirker henholdsvis ens- og vekselvarme organismers liv.

Det er vigtigt at eleverne på forhånd har arbejdet med hypotesearbejdsarket og læst forsøgsvejledningen. Forsøg og data er velegnede til rapport-/journalskrivning.

Medbring selv papir, blyant, lommeregner og 5 stopure.
Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90-120 min., kun eftermiddage
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

Hvirveldyrs indre organer

Oplæggets formål er at klarlægge form og funktion af indre organer hos hvirveldyr. De fleste elever har nok en fornemmelse af, hvilken rolle eksempelvis hjerte og lever spiller for en organisme. Men hvad er deres præcise funktion, og er der forskel på organernes funktion hos f.eks. fugle og pattedyr?

Eleverne deles i 3 grupper, og hver gruppe får tildelt et hvirveldyr.

Eleverne undersøger de udleverede dyr ved dissektion, og bestemmer organer og dyrets køn ved hjælp af oversigtsbilleder. Resultaterne fremlægges for de andre grupper, og forskelle og ligheder diskuteres.

Prisen for oplægget er en materialepris på 250 kr. Regning tilsendes efter besøget. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Oplægget kan med fordel kombineres med oplægget "Respiration og stofskifte", hvor der fokuseres på de fysiologiske funktioner og tilpasninger.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: 250kr. for materialer, skoleentré til Zoo. Hav venligst CVR eller EAN klar ved booking af oplæg.

Angst

De fleste har stiftet bekendtskab med angstens fysiske manifestationer på et tidspunkt i deres liv, men hvad er det egentlig, der sker i hjernen og hvorfor reagerer kroppen som den gør? Formålet med forløbet er at introducere eleverne for de neurospykologiske og fysiologiske aspekter af angst. Der er fokus på det limbiske systems elementer og sammenhænge, og forbindelsen til nervesystemet.

Eleverne opstiller selv forsøg vha. naturvidenskabelig metode, med en udvalgt forsøgsperson, som eksponeres for en slange eller fugleedderkop. Gruppen vælger én eller flere fysiologiske reaktioner som målbare variabler og monitorerer variablerne på forsøgspersonen mens personen nærmer sig det udvalgte dyr.

Målgruppe: stx, hf og htx
Fag: psykologi (kognition), biologi (menneskets fysiologi)
Varighed: 90 min
Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesten Zoo
Antal deltagere: max 30
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleéntre til Zoo

Hensigten med forløbet er:
At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg

Fag- og læreplaner
Kernestof:
Biologi A/B:
Udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb, åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
Psykologi B:
- Kognition og læring
- Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse
- Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverden

Faglige mål:
Psykologi B
– demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske
– demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat
Biologi A/B
– gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
– analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser

GENETIK

Se Skoletjenestens forløb og materiale indenfor emnet genetik.

Faderskabsbestemmelse af chimpanser

Zoos chimpansepopulation består af hunner med unger samt 2 voksne hanner. Den ene han, Carl, er den ubestridte alfahan og har eneret på hunnernes gunst. Zoo har udført en undersøgelse af alle individernes arvemateriale for at undersøge, hvorvidt Carl rent faktisk er far til ungerne, eller om beta-hannen Yoran har haft succes med skjulte parringer.

Undervisningen er opdelt i 2 dele:
Først et møde i abejunglen med de dyrepassere, der dagligt passer aberne. Eleverne får her en indsigt i abernes forskelligheder, samtidig med at de kan stille spørgsmål til dem, der har den tætte daglige kontakt med dyrene. I hold noterer de markører, som gør det muligt at skille individerne fra hinanden.

Anden del af oplægget foregår i Zooskoletjenestens undervisningslokaler.

Via udleverede sekvensanalyser af såkaldte 13 CODIS-markører udføres faderskabsbestemmelser af ungerne ved sammenligninger mellem unger og voksne individer.De markører, der dokumenterer faderskab, bygges i dna-modeller. Holdende sammenligner og diskuterer deres resultater.

Genetik på a- eller b-niveau er en fordel, men ikke en forudsætning.

Målgruppe: stx, hf og htx
Varighed: 90 min
Maks. antal deltagere: 30 elever
Pris: undervisningen er gratis; der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

BESTIL UNDERVISNING

Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

BESTIL UNDERVISNING